top of page
אפיקים
המדרשה ללימודי פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית

אוקיאנוס הפסיכואנליזה מכיל זרמים רבים ומגוונים. ניתן לראותם כחולקים זה על זה אך גם כמשלימים זה את זה. ביחד הם יוצרים אפיקים חדשים של ידע ותובנות, המקדמים את פענוח הנפש האנושית על מורכבותה ורב-פניה.

מכון מפרשים חותר לשתי תנועות – עומק ורוחב. במדרשת 'אפיקים' נלמדים קורסי עומק המזמינים לצלילה ולהיכרות עמוקה עם מגוון הגישות הפסיכואנליטיות, הנחות יסוד, רעיונות, עקרונות ומנגנוני טיפול. לצד זאת, החתירה 'לרוחב' שואפת ללמידה אינטגרטיבית המחברת בין הגישות והזרמים.

התאוריות הפסיכואנליטיות נחקרות מתוך מחויבות לעקרון המפגש עם האחר ((not-me; השוואות לתאוריות (פסיכואנליטיות וחוץ-פסיכואנליטיות) אחרות, מפגש עם קלינאי מבית מדרש תאורטי אחר וניתוח מקרים תוך הדגשת התובנות והיישומים הקליניים המשתמעים מכל אחת מהגישות. הלמידה ב'אפיקים' משקפת עמדה ביקורתית של הכרה בתפיסות אלטרנטיביות אודות דחפים, לא מודע, עצמיות, יחסים, מנגנון הריפוי ועוד.

'אפיקים' הינה מדרשה שנוסדה עבור קהילת מטפלים-לומדים המוזמנים לגדילה שיש בה מחויבות להתמקצעות ולחקירת עומק בצד פיתוח היכולת 'לשחק' עם התאוריות ולצמוח כמטפלים בעלי ארגז כלים מגוון – 'הזורמים' בגמישות בין נקודות מבט שונות בהתאם לעולמו הייחודי והחד-פעמי של כל מטופל ולצרכיו המשתנים.    

 

bottom of page