top of page

MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה ועוד: סמינר קליני

גב' נעמה גרינולד

12 ימי שישי בין השעות 8:30-10:00, בתאריכים:
17.05.24, 24.05.24, 31.05.24, 07.06.24, 14.06.24, 21.06.24, 28.06.24, 05.07.24, 12.07.24, 19.07.24, 26.07.24, 02.08.24

MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה ועוד: סמינר קליני

מועד פתיחת הקורס: 17.05.2024 | קורס מקוון | הרשמה הסתיימה

בסמינר הקליני נקרא ונדון ב מאמרים מתאוריית מנטליזציה במגוון נושאים , ונעסוק ביישום הרעיונות בתאורי מקרה

טיפולים עם מגוון פסיכופתולוגיות.


נושאים שיילמדו בסמינר:

  • התערבות במצבים פרה-מנטליסטיים שונים .

  • מבטה המחודש של תאוריית מנטליזציה על תאוריית התקשרות (theory Attachment).

  • פיצולים וחלקי עצמי זרים (Alien).

  • טיפול מבוסס מנטליזציה לשורדי טראומה

  • אמון הכרתי (trust Epistemic), דריכות הכרתית ואי-אמון הכרתי.

  • משמעויותיה של עמדה מנטליסטית

הנושאים הסופיים יקבעו בהמשך הסמינר בהתאם לסוגיות שתעלינה מתוך הקבוצה.


מבנה עבודה: לקראת כל מפגש נקרא מאמר/חלק ממאמר ואחד .ת המשתתפים.ות ת.יציג מקרה ווינייטות , המתקשרים לנושא המפגש. במהלך המפגש נדון בסוגיות העולות מתוך המאמר ונדון ביישום תאוריית מנטליזציה בטיפול המוצג.

הדיון יתקיים ברוח אינטגרטיבית כך שתוצג גם עמדה ביקורתית ביחס לתאוריה וכן נדון בחשיבות שילוב תובנות ופרקטיקות מגישות נוספות.

bottom of page