top of page

האישי, הבינאישי והקבוצתי: טראומה משותפת ו'שגרה' בקבוצה כשלם ו/או באינטראקציות

מר יובל דובי

6 ימי שישי בין השעות 8:30-11:45, בתאריכים 3.5.24, 10.5.24, 16.5.24, 31.5.24, 7.6.24, 14.6.24

האישי, הבינאישי והקבוצתי: טראומה משותפת ו'שגרה' בקבוצה כשלם ו/או באינטראקציות

מועד פתיחת הקורס: 03.05.24 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

✓ איך משפיעים אירועי ה7.10- והאירועים מאז על קבוצות והדינמיקות שמתפתחות בהן?

✓ מה המשמעות של עבודה קבוצתית בימים רגילים ובעת הזו?

✓ מה המשמעות של "הקול הקבוצתי" בשגרה ובימים של טראומה חברתית ?

מנחי קבוצות עסוקים בשאלות אלו וכמובן בשאלות רבות נוספות.


הקורס יציע התבוננות מזוויות מבט תאורטיות שונות אודות תהליכים שונים בקבוצה וינוע מן הפרטים שבקבוצה אל האינטראקציות השונות המתרחשות בה. כמו כן, נעסוק בתפיסת 'הקבוצה כשלם' וכן בקבוצה כ"מיקרו-קוסמוס" של החברה, בה מתגלמים תהליכים רחבים יותר ובכלל זאת בתקופה של טראומה משותפת. הקורס יציג את אופן ההתבוננות הפרטיקולרי לכל זווית מבט, אך גם התבוננות אינטגרטיבית המבטאת את האינטראקציות בין זוויות המבט השונות.

הקורס יציג את ההשלכות של תפיסות תאורטיות שונות אלו על טכניקות התערבות מגוונות בטיפול הקבוצתי ובעבודת ההנחיה. הדוגמאות )"וינייטות" ( שיוצגו בקורס יסייעו בהיכרות עם מנעד של אפשרויות ניתוח, תובנה והתערבות בקבוצות 'רגילות' ובקבוצות טיפוליות ותמיכתיות בעת הזו.


מומלץ ביותר שמשתתפי הקורס ישתתפו קודם לכן בקורס מבוא לתהליכים קבוצתיים המונחה ע"י ד"ר אפרת ציגנלאוב או בקורס מבואי מקביל אחר.


מבין תכני הקורס:

✓ מה מציעה הקבוצה הטיפולית למשתתפים בה?

✓ 'הקבוצה כשלם'

✓ הקבוצה כישות בחברה והלא מודע החברתי

✓ תהליכים אינטר-סובייקטיביים וגילויים בקבוצה


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page