top of page

האישי, הבינאישי והקבוצתי

מר יובל דובי

6 ימי שישי בין השעות 8:30-11:45, בתאריכים 3.5.24, 10.5.24, 16.5.24, 31.5.24, 7.6.24, 14.6.24

האישי, הבינאישי והקבוצתי

מועד פתיחת הקורס: 03.05.24 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

הקורס יציע התבוננות מזוויות מבט תאורטיות שונות אודות מגוון תהליכים בקבוצה, וינוע מן הפרטים שבקבוצה אל האינטראקציות השונות המתרחשות בה. כמו כן, נעסוק בתפיסת 'הקבוצה כשלם', הנגזרת אך גם נבדלת מסך חלקיה,

וכן בקבוצה כמיקרו- קוסמוס של החברה, בה מתגלמים תהליכים תרבותיים רחבים יותר.

הקורס יציג את אופן ההתבוננות הפרטיקולרית לכל זווית מבט, בצד התבוננות אינטגרטיבית המבטאת את

האינטראקציות בין זוויות המבט השונות.

הקורס יציג את ההשלכות של תפיסות תאורטיות שונות אלו על טכניקות התערבות מגוונות בטיפול הקבוצתי ובעבודת ההנחייה. הדוגמאות ("וינייטות") שיוצגו בקורס יסייעו בהיכרות עם מנעד של אפשרויות ניתוח, תובנה והתערבות.

מומלץ ביותר שמשתתפי הקורס ישתתפו קודם לכן בקורס מבוא לתהליכים קבוצתיים המונחה ע"י

ד"ר אפרת ציגנלאוב או בקורס מבואי מקביל אחר.


מבין תכני הקורס:

✓ מה מציעה הקבוצה הטיפולית למשתתפים בה?

✓ 'הקבוצה כשלם'

✓ הקבוצה כישות בחברה והלא מודע החברתי

✓ תהליכים אינטר-סובייקטיביים וגילויים בקבוצה


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page