top of page

טיפול בהפרעות אכילה מנקודת מבט אינטגרטיבית

מרכזת ומרצת הקורס: ד"ר אפרת כהן-נוימן
צוות הוראה: ד"ר ענת גור, ד"ר רינת גרונדמן שם- טוב, פרופ' נועם ויינבך, ד״ר עדית זוהר -בז׳ה, פרופ׳ יעל לצר, פרופ' לנה שגיא דאין, גב' ענבר שרב- איפרגן.

ימי שלישי, בין השעות 9:00-11:30, בין התאריכים:
2.4.24 ,9.4.24 ,16.4.24 ,30.4.24 ,7.5.24 ,21.5.24 ,28.5.24 ,4.6.24 ,18.6.24 ,25.6.24 ,2.7.24 ,9.7.24, 16.7.24

טיפול בהפרעות אכילה מנקודת מבט אינטגרטיבית

מועד פתיחת הקורס: 02.04.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


הקורס יעסוק באבחנות של הפרעות אכילה לסוגיהן על פי ה-5-DSM ובדפוסים מופרעים של אכילה שאינם קליניים בהגדרתם, ב תחלואה נלווית שכיחה, בגורמים האטיולוגיים ובבסיס הטראומה בהתפתחות הפרעות אלו. נתייחס לסוגית השמנופוביה הרפואית

ולחשיבות המחקר בעבודה הקלינית וכן תוצג העבודה התזונתית הייחודית בשדה זה. בקורס יוצגו מספר גישות מרכזיות בטיפול בהפרעות אכילה תוך דיון והעמקה במקרים קליניים ולבסוף יוצג מודל טיפול רב מקצועי ואינטגרטיבי.


נושאי הלימוד:

הפרעות אכילה על פי -5DSM 

• השלכות גופניות, התפתחותיות, פסיכולוגיות ותפקודיות על הפרט והסביבה.

• מחקר בהפרעות אכילה וחשיבותו לעבודה הקלינית.

• השפעת אידיאל היופי והרזון ושמנופוביה רפואית .

• תחלואה נלווית ומצבי טראומה.

• עקרונות של טיפולים מבוססי ראיות (FBT, DBT, CBT) וטיפול דינמי (פסיכולוגיית העצמי והתייחסותי/פמיניסטי).

• מודל טיפול רב מקצועי ומודל טיפול אינטגרטיבי.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2500 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2300 ₪

bottom of page