top of page

ACT עבודה טיפולית עם ילדים, מתבגרים והורים

גב' עדי הירש

ימי שישי, בין השעות 9:00-12:15 - הקורס החל

ACT עבודה טיפולית עם ילדים, מתבגרים והורים

מועד פתיחת הקורס: 29.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


קורס זה יעסוק בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של טיפול ACT עם ילדים, מתבגרים והורים, תוך התייחסות לתרומה הייחודית שיש לגישה טיפולית זו עבור גילאים אלה.

תרפיית קבלה ומחויבות (ACT) הנה גישה טיפולית המשתייכת לגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי אשר שואפת לטפח גמישות פסיכולוגית אצל המטופל כדרך להתמודד עם מגוון רחב של תסמינים ולהגביר את רווחתו הנפשית.

על בסיס גישה זו, פיתחה עדי הירש מודל טיפולי – "גמישות פסיכולוגית הורה-ילד", אשר מהווה מסגרת להמשגה והתערבות טיפולית תוך התייחסות לתהליכים המגבירים גמישות פסיכולוגית בשלושה מישורים: הגברת הגמישות הפסיכולוגית של הילד כאדם, של ההורה כאדם ושל הקשר הורה -ילד.


מטרות הקורס:

• היכרות עם גישת ACT, הרקע ההיסטורי של הגישה, רעיונות מרכזיים והמודל הקלאסי של 'משושה הגמישות'

• היכרות עם המודל הרב-מימדי 'גמישות פסיכולוגית הורה-ילד' כבסיס להמשגת מקרה של טיפול בילדים, מתבגרים והורים

• הקניית כלים פרקטיים ליישום כל אחד מששת תהליכי ACT באופן ישיר עם ילדים/ מתבגרים

• הקניית כלים ליישום תהליכי ACT בעבודה טיפולית ממוקדת עם הורים

• הטמעת החומר הנלמד באמצעות דוגמאות קליניות וסימולציות בקבוצות קטנות

• התייחסות למקרים שיביאו המשתתפים לצורך המשגת מקרה על-פי המודל המוצג, בנייתתכנית טיפולית והתייחסות לאתגרים העומדים בפני המטפל בגישה זו

• חלוקת הטיפול והמודל ל3- מודולות הכוללות: אינטייק, עבודה עם תהליכי ACT מרכזיים וסיום טיפול


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page