top of page

טיפול בקבלה ומחויבות- ACT: קורס יסודות

גב' שירלי רונן שחר

ימי חמישי, בין השעות 9:00-13:15, בתאריכים: 21.3.24, 28.3.24, 4.4.24, 11.4.24, 2.5.24, 9.5.24

טיפול בקבלה ומחויבות- ACT: קורס יסודות

מועד פתיחת הקורס: 21.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


גישת הACT הינה אחת מן הגישות המרכזיות בגל השלישי של הCBT. היא נשענת על תפיסת עולם והנחות פילוסופיות ייחודיות, אשר במובנים רבים שונות מן התפיסות המקובלות בעולם הקליני המסורתי. הקורס מיועד להוות שער לעולם זה ולהניח את היסודות להמשך העמקה ולימוד.


מטרות הקורס:

-להעניק ידע בסיסי בנוגע למקורות התיאורטיים והפילוסופים של גישת הקבלה והמחויבות:

• קונטקסטואליזם פונקציונלי, שהיא הגישה הפילוסופית העומדת בבסיס המודל.

• עקרונות בסיסיים של ניתוח התנהגותי יישומי.

• השפה והשפעתה על החוויה האנושית.

-היכרות עם ששת התהליכים הבסיסיים במודל הטיפולי עצמו, המשפיעים על מידת הגמישות

הפסיכולוגית של האדם.עלות הקורס:

אנשי מקצוע 1600 ש"ח

מתמחים, סטודנטים , ובוגרים של האקדמית תל אביב יפו: 1400 ש"ח

bottom of page