top of page

ד"ר רון נסים

חיבור בין טיפול פסיכודינאמי ל -CBT - המודל של פול וכטל

מועד פתיחת ההשתלמות: 14.11.2024 | קורס מקוון | הרשמה בעיצומה

5 ימי חמישי, בין השעות ,09:00-12:15 בתאריכים: 14.11.24, 21.11.24, 28.11.24, 05.12.24, 12.12.24

בקורס נלמד באופן מעמיק גישה טיפולית המבוססת על מודל ה"פסיכודינמיקה המעגלית" שפיתח פול ווכטל, פסיכואנלטיקאי ניו-יורקי עכשווי אשר מזוהה עם הזרם ההתייחסותי בפסיכואנליזה וממייסדי האגודה הבינלאומית לחקר האינטגרציה של הפסיכותרפיה )SEPI). המודל עוסק בתקשורת טיפולית המבוססת על רעיונות מגישות דינמיות, קוגניטיביות -התנהגותיות, מערכתיות וחווייתיות , ושם דגש על האופן בו שינויים

בעולם הפנימי, בעולם המציאותי ובממד הבינאישי מניעים זה את זה באופן מעגלי ולא הירארכי.


לתפיסתו של ווכטל על מנת לנוע בצורה חלקה בין ההמשגות הטיפוליות הקיימות בגישות השונות צריכה להיות

תיאוריה אינטגרטיבית שתהווה מצע המחזיק את המעברים. מעל ל עבוד תו מרחפת קריאת תיגר על האופן בו מטאפורת העומק (depth) של הטיפול הפסיכודינמי תפסה כו ח אדיר ומתעתע בעולם הטיפול, והובילה לתפיסה מוטעה של התערבויות הנוגעות לעולם הפנימי כעקרוניות ומהותיות אל מול התערבויות התנהגותיות הנתפסות באופן מוטעה כטכניות ושטחיות יותר.


דרך סקירה של המודל של וכטל ולמידה של הנחיות יישומיות שלו לאופנים דרכם ניתן לחשוב ו"לעשות" אינטגרציה בטיפול, ננסה לתרגל את הרעיונות הללו ומידת הרלוונטיות שלהם לעבודה הקלינית של המשתתפים .


מטרות/יעדי הקורס :

  1. הכרת העקרונות הבסיסיים לאינטגרציה תאורטית.

  2. הקניית ידע בסיסי אודות מודל הפסיכודינאמיקה המעגלית של וכטל.

  3. רכישת מיומנויות המשגת מקרה ע"פ המודל.

  4. הכרות עם ההנחיות/המלצות לניסוח ההתערבויות פסיכודינמיות, התנהגותיות ובינאישיות בטיפול ע"פ וכטל.

  5. ביסוס ההבנה של הקשר הטיפולי כמחולל תהליכי שינוי בטיפול

  6. תרגול יישום המודל וההנחיות על מקרים שיובאו ע"י המרצה וע"י המשתתפים.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1400 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1200 ש"ח

bottom of page