top of page
לוגו סופי-01.png

נפתחה ההרשמה למחזור אוקטובר 2024

שנת הלימודים תשפ״ה

ניתן להגיש מועמדות עד 30.06.2024הגשת מועמדות לשנת תשפ"ה והליך קבלה

לצורך הגשת מועמדות לתכנית יובלים יש להגיש את המסמכים הבאים:

1.    קורות חיים מקצועיים

2.    תעודות סיום תואר ראשון ושני

3.    תמונת פספורט

4.    שתי המלצות כתובות בטקסט חופשי. ההמלצות תתייחסנה לעבודה הטיפולית ובמידת האפשר לעבודה עם קבוצות ו/או מערכות.

5.    מכתב נלווה המתאר את הסיבות והמוטיבציה לפנייה לתכנית.

הגשת המועמדות אינה כרוכה בתשלום

 • מועמדים העומדים בתנאי הקבלה יזומנו לראיון מקוון עם סגל התכנית.

 • תקופת הראיונות תתקיים במהלך חודש מאי-יולי 2024.

 • ניתן לקבל סרטון הסברה על התכנית.

נפתחה ההרשמה למחזור אוקטובר 2024-שנת הלימודים תשפ"ה

ניתן להגיש מועמדות עד 30.06.2024

להגשת מועמדות לחצו כאן


לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לטל לפקוביץ' רכזת התכנית :

yuvalim@mta.ac.il | ‪+972 52‑268‑1646‬ 


שכר לימוד

שכר הלימוד בתכנית הינו  12,500 ₪ לכל שנה אקדמית (סה"כ 25,000 ₪).

שכר הלימוד כולל:

 • 352 שעות הוראה: 312 שעות אקדמיות בקורסים בלימודי הליבה- בקורסים עיוניים, התנסותיים וסדנאות העשרה, וכן 40 שעות אקדמיות מקורסי הבחירה.

 • רשות: השתתפות ללא תשלום נוסף בקורסי בחירה נוספים עד ל-40 שעות אקדמיות נוספות (מעבר למפורטות לעיל) , ומעבר לכך השתתפות במחיר מוזל.

 • השתתפות ללא עלות בימי העיון של מכון מפרשים, והשתתפות במחיר מוזל בכנסים שנתיים.

 • שימוש בספריית המכללה.

 • אתרי קורסים דיגיטליים.

 • שכר הלימוד אינו כולל הדרכה אישית כמפורט לעיל.

שכר הלימוד לכל אחת מהשנים האקדמיות ישולם מדי תחילת שנה (ולא יאוחר מראשית אוקטובר באותה שנ"ל), באמצעות כרטיס אשראי בפריסה עד ל-12 תשלומים.

דמי רישום בסך 800 ש"ח ישולמו ע"י המתקבלים לתכנית לאחר שאישרו את השתתפותם לצורך שמירת מקום. סכום זה מהווה חלק משכר הלימוד, ולא יוחזר במקרה של ביטול.

נוהל ביטול והפסקת לימודים- יובלים שנת לימודים תשפ"ה:

כל הודעה על הפסקת לימודים וביטול הרשמה יש להעביר בכתב לצוות התכנית, בדואר אלקטרוני yuvalim@mta.ac.il

לא תתקבלנה הודעות ביטול טלפוניות.


להלן פירוט דמי הביטול שייגבו למשתתף המבטל הרשמתו:

-  עד ה- 20/09/24 (כולל) יחויב ב- 10% משכר הלימוד השנתי .

-  בין התאריכים ה- 21/09/24 עד ה- 20/10/24 (כולל) יחויב ב- 25% משכר הלימוד השנתי.

-  בין התאריכים ה- 21/10/24 עד ה- 31/12/24 (כולל) יחויב ב- 60% משכר הלימוד השנתי.

-  החל מ- 01/01/25 יחויב במלוא שכר הלימוד השנתי.

*לא תתקבל כל פניה על החזר שכ"ל בגין אי השתתפות בשיעורים.


הוראות מיוחדות ותנאים כלליים:

 • התכנית אינה חלק מתכנית לימודים לתואר, היא נערכת במסגרת לימודי תעודה ועל כן אינה מאפשרת צבירת נקודות לתואר.

 • פתיחת התכנית מותנית במספר משתתפים מינימלי.

 • אם המכללה האקדמית לא תפתח את התכנית, יוחזר שכר הלימוד במלואו.

 • באם המכללה האקדמית לא תפתח מכל סיבה שהיא את התכנית, לא יהיו הנרשמים זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול התכנית על ידי המכללה האקדמית, ובחתימתו מטה מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית בעניין זה.

לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לטל לפקוביץ' רכזת התכנית :

yuvalim@mta.ac.il | ‪+972 52‑268‑1646‬

לפרטים נוספים, כתבו לנו!

נציג מצוות התכנית יצור איתך קשר בקרוב !

bottom of page