top of page
Business Meeting

מחוץ לצינורות:
על תרומתו של גבריאל בלחסן לתרבות
ולבריאות הנפש בחברה הישראלית

המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי ומכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל אביב יפו מזמינים אתכם

מחוץ לצינורות:

על תרומתו של גבריאל בלחסן לתרבות

ולבריאות הנפש בחברה הישראלית


יום עיון לזכרו במלאת 10 שנים למותו


9.6 | יום שישי 9:00-13:30 | המכללה האקדמית תל אביב יפו

עלות הרשמה: 90 ₪

לינק להרשמה:

https://gilboaweb.mta.ac.il/#/Public/VirtualStore?queryId=9

תכנית היום:


09:00 - התכנסות

09:20 - דברי פתיחה

פרופ' יוסי לוי בלז, בשם מארגני הכנס

טל בלחסן, אחותו של גבריאל, בשם המשפחה


09:30 - מושב ראשון: שב איתי בשדות

לכתוב את הנפש השסועה: על מעשה הכתיבה ביצירתו של גבריאל בלחסן/ד"ר רננה שטנגר-אלרן

כשהטלית הייתה אוהל: האלוהים של גבריאל בלחסן /ציפי גוריון

"מתחת לשמיכת כותנה שחורה" – כאב נפשי, שייכות וקהילה/פרופ' יוסי לוי בלז

שירים לגבריאל - אביב גדג' ורון בונקר


11:10- הפסקה


11:30 - מושב שני: ברוך הבא, ילד צהוב

בשדות פינת עזריאלי - מרחבי מרכז וקצה כמצבים נפשיים ביצירת גבריאל בלחסן/דויד פרץ

״גרגר זוהר באמצע היקום" - הכתיבה הטוטאלית של גבריאל בלחסן/ד"ר אורי ניצן

תרומתו של גבריאל למוסיקה ולתרבות הישראלית: יואב קוטנר בשיחה עם פרופ' יוסי לוי בלז על גבריאל בלחסן ותרומתו לתרבות הישראלית

שירים לגבריאל - ידידיה בלחסן ויובל גולדנברג


13:00 - מושב שלישי: גם כשעיניי פקוחות

שיח פתוח עם הקהל על כאב נפשי, משמעות ותקווה בראי יצירתו של גבריאל בלחסן

בברכה,

פרופ' יוסי לוי בלז, נילי כספי-ליטבק ויואב קוטנר, מארגני הכנס


לינק להרשמה:

https://gilboaweb.mta.ac.il/#/Public/VirtualStore?queryId=9

bottom of page