top of page
Business Meeting

מודלים של אינטרסובייקטיביות בפסיכותרפיה הפסיכואנליטית:
מקורות התפתחותיים, המשגות תיאורטיות ומשמעויות קליניות

מרצה: ד"ר בעז שלגי

מנחה: גב' עדית ניר

במפגשים נעקוב אחר עקרונות היסוד של הגישה האינטרסובייקטיבית בפסיכואנליזה, נציג את הנחות היסוד התיאורטיות שלה, ומתוך כך, נבחן את היישומים הקליניים הנגזרים מהן. כמו כן ננסה לעקוב אחר קווי התפתחות שונים שהובילו אל הגישות האינטרסובייקטיביות, נכיר לעומק את המקורות מהם צמחו (כמו ויניקוט, ביון ואחרים), ונדון באופן מקיף ורחב בעמדות האינטרסובייקטיביות המגוונות עצמן. בתוך כך, ננסה לעמוד הן על המשותף בין הגישות האינטרסובייקטיביות השונות והן על השונה ביניהן, תיאורטית וקלינית.


כל מפגש יהיה בנוי משלושה חלקים; החלק הראשון והשני תיאורטיים, וינסו להתחקות אחר קו התפתחות בחשיבה הפסיכואנליטית המתהווה מתוך התנועה בין שני תאורטיקנים שונים, ואשר הוביל לעמדה אינטרסובייקטיבית ספציפית. החלק השלישי יתמקד בהצגת מקרה מן הספרות, מתוך מטרה להמחיש את הרעיונות התיאורטיים שיוצגו. הקורס יחתור לפיתוח דיאלוג בין התכנים מהגישות השונות, ולבניית מערך שלם ומקיף שמתוכו ניתן יהיה ליצור תמונה רבת גוונים ובו זמנית כזו המחזיקה את המשותף.


על המרצה: ד"ר בעז שלגי פסיכולוג קליני; מרצה בכיר במחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן. ראש יחידת הדוקטורט "פסיכואנליזה וממשקיה", התוכנית לפסיכותרפיה והמדרשה לתארים מתקדמים, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב. עורך "שיחות" – כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה. 


על המנחה: גב' עדית ניר, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית. מלמדת ומדריכה במסלול ההתייחסותי בתוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב. חברת מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.


דרישות:  פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים.

bottom of page