top of page

עבודה טיפולית לקידום מיומנויות חברתיות כיתתיות
Latency - Social Emotional Learning L-SEL

ד"ר חנה פישר גרפי

ימי שישי, בין השעות 8:30-13:00, בתאריכים:
10.5.24, 17.5.24, 24.5.24

עבודה טיפולית לקידום מיומנויות חברתיות כיתתיות
Latency - Social Emotional Learning L-SEL

מועד פתיחת ההשתלמות: 10.05.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה הסתיימה


ההשתלמות הנוכחית מכוונת את הטיפול בילדים הסובלים מבחינה חברתית אל מיומנויות חברתיות מסוג שונה, מיומנויות חברתיות -רגשיות קבוצתיות המתפתחות בגיל החביון L-SEL: Latency-(Social) Emotional Learning. מיומנויות אלה ייחודיות לגיל החביון והן שונות מהמיומנויות החברתיות -רגשיות המתפתחות בשלבים מוקדמים או מאוחרים לחביון, שהן לרוב בינאישיות.


בהשתלמות נלמד על הקשר בין ה"זרימה" עם חברת ילדי הכיתה ובין הנורמות החברתיות, התפתחות העצמאות הקבוצתית , ההיררכיה החברתית, דחייה חברתית, הפרדה מגדרית, התפתחות מוסרית חברתית, התפתחות אמפתיה חברתית ועוד. נלמד כיצד לזהות מצבים של ילדים אשר סובלים חברתית ושאינם "זורמים" עם הקבוצה, נלמד להבין ולפרש מצבי "חסימה בזרימה" וכן נלמד כלים פרקטיים ל"שחרור הזרימה" ולפיתוח מיומנויו ת חברתיות קבוצתיות -כיתתיות , הן בטיפול פרטני והן בהתערבות

כיתתית.


מטרות ההשתלמות:

• להקנות למשתתפות/ים את היכולת לשלב עבודה טיפולית יום יומית עם מטופלים אשר סובלים חברתית יחד עם האפשרות להתערבות בכיתה

• ללמוד כיצד לסייע לילדים להשתלב בתוך קבוצה ולפתח מיומנויות חברתיות -רגשיות וקבוצתיות -כיתתיות

• רכישת כלים לזיהוי חסמים בזרימה החברתית הן של הילד באופן הפרטי והן הכיתתית

• הרחבת ההבנה של דינמיקה כיתתית באמצעות מפת דרכים חברתית עם קנה מידה התפתחותי של גיל החביון

• ללמוד כיצד להדריך הורים ומורים בנושאים חברתיים הן בטיפול פרטני והן כיתתיעלות ההשתלמות:

אנשי מקצוע: 1300 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1100 ש"ח

bottom of page