top of page

פסיכו פוריות - היבטים טיפולים, אבחוניים
ומערכתיים במצבי אי פריון

רעות בן קמחי ויעל סיון

ימי שישי, בין השעות 9:00-12:45, בתאריכים: 27.1.2023, 3.2.2023, 10.2.2023, 17.2.2023, 24.2.2023, 3.3.2023

מועד פתיחת הקורס: 27.01.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
פסיכו פוריות - היבטים טיפולים, אבחוניים
ומערכתיים במצבי אי פריון


ההתמודדות עם הקושי להרות וטיפולי הפריון המגיעים בעקבותיו נוגעים בהיבטים רבים בחייה של האישה, ומשפיעים על האופן בו היא תופשת את עצמה, על מערכות היחסים המשפחתיות והחברתיות שהיא מקיימת ואף על פרספקטיבת החיים שלה.

הקורס הנוכחי יעסוק בהיבטים פיסיים, נפשיים, התנהגותיים וחברתיים של המתמודדות ומתמודדים עם אי פריון, כמו גם במפגש שלהן ושלהם עם המערכת הרפואית והצוות הרפואי. הקורס יאפשר בניה של תשתית תיאורטית עדכנית ומעמיקה לצד רכישת כלים יישומיים, מתוך ניסיון להרחיב את ההבנה ואת ארגז הכלים הטיפולי של המשתתפות.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1600 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני טיפולי ובוגרי המכללה האקדמית : 1400 ש"ח

bottom of page