top of page

ביסוס היכולת של בני הזוג להגיב לרגש:
עבודה בשלב השני של ה- EFT

אוסנת כהן גנור

מפגש אחד ביום ראשון בין השעות .09:00-13:15 תאריך המפגש: .07.07.24

ביסוס היכולת של בני הזוג להגיב לרגש:
עבודה בשלב השני של ה- EFT

מועד פתיחת הסדנה: 07.07.2024 | סדנה מקוונת | ההרשמה בעיצומה

רקע תיאורטי :

בטיפול זוגי ממוקד רגש אנחנו לומדים בשלב הראשון לעצור את ה"סייקל השלילי" בין בני הזוג.

ה"סייקל השלילי" מוביל להתפתחות ריקוד זוגי שגורם לאסקלציה והתרחקות ומערים קשיים על

חווית ההתקשרות הבטוחה. עם זאת , עיקר השינוי מתבסס דווקא בשלב השני של התהליך, אשר נמצא במחקרים כמיצר שינוי ממעלה שניה בשלב זה בני הזוג לומדים להביא את הפגיעות ולתת מענה לבן זוגם כשהוא עושה זאת. המטרה היא היכולת להגיב לרגש ללא חסימות.


מה בסדנא?

בסדנא זו נתעמק בשלב השני העוסק ביצירת "סייקל חיובי" ומתמקד בבניית מפות לתגובה ריגשית חיובית : נסקור את צעדים 5,6,7 בתהליך ואת הכלים המרכזים ליצירת responsiveness; נבין את השימוש בכלי ה- Enactment( בשפת הטיפול ממוקד הרגש( ; נתכונן לקשיים וחסימות בדרך וניצור עבור המטפל מפה שתחזק את יכולתו לחזות את הקשיים בתהליך, כגון:

catching the bullet, slicing thiner, tying the bow

כמו כן, נדגיש את הקשיים הספציפיים הצפויים בעבודה עם זוגות נסוגים L.I.O.

(בסדנא אחרת נתמקד בעבודה עם הרודפים).

הסדנא תכלול חלק עיוני וכן חלק חוויתי באמצעותו יומחש התהליך.


מטרות הסדנא:

• חידוד ורענון ההבנה התאורטית של השלב השני בטיפול ממוקד רגש

• יצירת הבנה של צמתי ההחלטה הטיפולים והאפשרויות העומדות בפני המטפל

• פיתוח היכולת ליישום התערבויות בשלב השני של בניית ה"סייקל החיובי".


עלות הסדנה: 290 .₪

bottom of page