top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

התערבות וטיפול ראשוני בנפגעי אירועי קיצון בשלבים השונים

מרצה: ד"ר תולי פלינט

מועדי הקורס: 07.01.24, 15.01.24, 22.01.2

החל מיום ראשון ה-07.01.24 | קורס מקוון

הכשרת מטפלים ממקצועות בריאות הנפש בהתערבויות ומתן מענה נפשי בעת אירוע קיצון. ההכשרה תכלול אינטגרציה של תיאוריה ותרגול משיטות ממוקדות לטיפול בטראומה כגון EMDR SE MSI ACT טיפול נרטיבי ועוד. הקורס ישלב תיאוריה ותרגול.
נושאים:
מהות האירוע הטראומתי בהקשר הנוירו-פסיכו-פיזיולוגי: ASR, ASD, PTSD
הזיכרון בעת אירועי קיצון, הבניית זיכרון והפרעה לזיכרון.
שיקולים בבחירת התערבות/טיפול
עבודה בחירום מול עבודה מתמשכת
שילוב שיטות בהתערבות באירוע טראומתי, עבודה עם גורמים נוספים
טיפול בטראומה ותיקה בזמן אירוע חירום עכשווי
שיטות התערבות בשלבים שונים – החזרה אל תוך חלון הסיבולת
עבודה ממוקדת נרטיב
עבודה ממוקדת גוף
הקורס יהיה קורס מקוון ויכלול הדגמות ותרגול. המשתתפים יקבלו חומרים ייחודיים הקשורים לעבודה עם אירועי קיצון ועם אירועי קיצון.

bottom of page