top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

התערבות וטיפול ראשוני בנפגעי אירועי קיצון בשלבים השונים

מרק שרמן

מועד ראשון - 8 ימי שני בין השעות 19:30-21:00 / 19:30-22:00 בתאריכים: 29.01.24, 05.02.24, 12.02.24, 19.02.24, 26.02.24, 04.03.24, 11.03.24, 18.03.24
מועד שני - 5 ימי שלישי, 20.02.24, 27.02.24, 05.03.24, 12.03.24, 19.03.24. בין השעות 08:30-11:45
מועד שלישי - 5 ימי שלישי בין השעות 08:30-11:45, בתאריכים: 02.04.24, 09.04.24, 16.04.24, 30.04.24, 07.05.24

מועד שלישי - 5 ימי שלישי | החל מה02.04.24 | קורס מקוון

תיאור הקורס:
הכשרת מטפלים ממקצועות בריאות הנפש בהתערבויות ומתן מענה נפשי בעת אירוע קיצון. ההכשרה
תכלול אינטגרציה של תיאוריה ותרגול משיטות ממוקדות לטיפול בטראומה כגון EMDR SE MSI , מודל
ממוקד אינטגרטיבי, טיפול נרטיבי ועוד. הקורס ישלב תיאוריה ותרגול.

מטרת הקורס:
מתן כלים לטיפול ראשוני וניסיון לצמצום התפתחות PTSD, בדגש על אינטגרציה בין גישות וכלים
ופיתוח מצפן לניהול הטיפול. הקורס יכלול הדגמות ותרגול. המשתתפים יקבלו חומרים ייחודיים
הקשורים לעבודה עם אירועי קיצון.
נושאים:
• מהות האירוע הטראומתי בהקשר הנוירו-פסיכו-פיזיולוגי: PTSD ,ASD ,ASR
• הזיכרון בעת אירועי קיצון, הבניית זיכרון והפרעה לזיכרון.
• שיקולים בבחירת התערבות/טיפול
• עבודה בחירום מול עבודה מתמשכת
• שילוב שיטות בהתערבות באירוע טראומתי, עבודה עם גורמים נוספים
• טיפול בטראומה ותיקה בזמן אירוע חירום עכשווי
• שיטות התערבות בשלבים שונים – החזרה אל תוך חלון הסיבולת
• עבודה ממוקדת נרטיב
• עבודה ממוקדת גוף
• למידה ותרגול של מודל מטרה שפותח ע"י מרק שרמן ששימש בשנתיים אחרונות מטפלים
רבים במהלך המלחמה באוקראינה ומאז ה- 7.10 בישראל.
• תרגול מודל מטרה העושה אינטגרציה לכל חומרי הקורס

פירוט מועדי הקורס -
• 4 מפגשים מקוונים בין השעות :19:30-21:00
תאריכי המפגשים: ,29.01.24 ,12.02.24 ,26.02.24 .11.03.24
כל מפגש בהיקף של 2 ש"א.

• 4 מפגשים מקוונים בין השעות :19:30-22:00
תאריכי המפגשים : ,05.02.24 ,19.02.24 ,04.03.24 .18.03.24
המפגש בהיקף של 3 ש"א.

bottom of page