top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

הנחיית קבוצות במערכות חינוכיות בצל ימי טראומה

ד"ר אפרת ציגנלאוב

5 ימי שישי בין השעות 09:00-12:15 בתאריכים : ,31.5.24 ,7.6.24 ,14.6.24 ,21.6.24
.28.6.24

5 ימי שישי | החל מה-31.05.2024 | קורס מקוון

הקורס יעסוק בהנחיית קבוצות שונות (כגון קבוצות פסיכו-חינוכיות, קבוצות תמיכה, קבוצות טיפוליות
וקבוצות הדרכה), ויעניק ללומדים.ות כלים להקמת קבוצה ולהנחייתה. הקורס יסקור רעיונות ומושגים
בסיסיים משני זרמים מרכזיים בתחום הקבוצות – אנליזה קבוצתית (פוקס) ויחסי קבוצות (ביון), וישלבם
עם מושגים מגישות פסיכודינמיות נוספות.

הקורס יסייע ללומדים.ות לזהות, להבין ולהמשיג תהליכים ותופעות שונים המתרחשים בקבוצה
בעיתות שגרה ומועצמים בימי חירום וטראומה קולקטיבית , כגון התנגדויות בקבוצה, שעיר לעזאזל
ומאבק בין תתי קבוצות, ויעניק כלים יישומיים להתמודדות עם תופעות ותהליכים אלו.
בצד למידה תאורטית הקורס מבוסס גם על דוגמאות שיובאו על ידי המרצה ועל ידי המשתתפים
מעבודתם עם קבוצות.

הקורס מיועד לפסיכולוגים.ות, עובדים.ות סוציאליים.ות, יועצים.ות חינוכיים.ות, ואנשי ונשות חינוך,
העוסקים .ות בטיפול קבוצתי ו/או בהנחיית קבוצות פסיכו-חינוכיות, קבוצות הדרכה וקבוצות משימה
במערכות חינוכיות .

bottom of page