top of page

הגישה הפסיכודינמית מיפוי זרמים ומודלים בראייה היסטורית

מרצה: ד״ר שרון זיו ביימן

ימי שני בין השעות 20:00-21:30, בתאריכים: 4.3.24, 11.3.24, 18.3.24, 25.3.24, 1.4.24, 8.4.24, 15.4.24, 20.5.24, 27.5.24, 3.6.24, 10.6.24, 17.6.24.

הגישה הפסיכודינמית מיפוי זרמים ומודלים בראייה היסטורית

מועד פתיחת הקורס: 4.3.24 , קורס מקוון

קורס יסוד זה יעסוק בסקירה היסטורית של התפתחות זרמים בתוך הגישה הפסיכודינמית תוך עמידה על רעיונותיהם המרכזיים, מושגי היסוד שלהם ותפיסתם על תהליכים טיפוליים. הפסיכואנליזה הקלאסית, פסיכולוגיית האגו, זרם יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי, הפסיכואנליזה הבינאישית, הפסיכואנליזה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית ילמדו וימופו על ציר זמן התפתחותי תוך דיון השוואתי בהמשגות שלהם את המוטיבציה האנושית, את אופיו ומבנהו של העצמי והתפתחותו, את תפקיד הממד הבינאישי בהתפתחות, את גורמי הרווחה הנפשית והמצוקה הנפשית, את התהליך הטיפולי והרכיבים המרפאים שהוא כולל.

הגישות ימופו תוך התייחסות: למידה בה המוטיבציה המרכזית בחיי הנפש היא דחף, קשר בינאישי או דיאלקטיקה ביניהם; לתפיסת העצמי ותהליכי שינוי בעצמי בגישות פסיכודינמיות שונות;  לעקרונות ההתפתחותיים המנחים את הגישות השונות; ליחסי הגומלין בין התוך-אישי, המולד לבין הבינאישי והסביבתי; להמשגות של המודע והלא מודע ויחסי הגומלין ביניהם; להמשגות של הגנות בחיי הנפש; להגדרות של התהליך הטיפולי ותפקידו של הקשר הטיפולי בניהולו ועוד. מיפוי מעמיק זה ישמש בסיס לדיון בקשר הטיפולי הן כמצע לשינוי והן כמרחב של שינוי מנקודות המבט של הזרמים השונים בפסיכואנליזה.אודות המרצה:

ד"ר שרון זיו ביימן, פסיכולוגית קלינית, חברת סגל באקדמית תל אביב יפו, מנהלת מכון מפרשים לחקר הפסיכותרפיה. מנהלת שותפה מייסדת ב"קבוצת שיח - מכון לפסיכותרפיה ההתייחסותית", מנהלת מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים, חברת בורד של האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה ההתייחסותית, ממייסדי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, פרקטיקה פרטית במבוגרים וזוגות. שרון מובילה את מסלול הלימודים של פסיכותרפיה במבוגרים, מדריכה ומרצה במכון במסגרת תכנית עוגן בקורסים יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה, מיפוי זרמים הגישה הפסיכודינמית ,טיפול קצר מועד אינטגרטיבי ועקרונות הגישה ההתייחסותית.


bottom of page