top of page

תיאור הסמינר:'אק לאקאן נחשב בעיניי חלק ניכר מהעוסקים בפסיכותרפ
זיה כ me-not ,כאחר או זר וזאת לאור האופן
בו הוא לוקח את המובן מאילו והופך אותו על פיו. ואכן, במקום לעסוק בעצמme ,לאקאן נאמן לרעיון של
פרויד אודות האחרות הראדיקלית של הלא מודע. כל מה שנכלל תחת המנגנון של הלא מודע הוא זה שנמצא
בזרות רדיקאלית, הרחק meמני ולכן הוא טומן בחובו את הפוטנציאל לחלץ אותנו מכפיית החזרה של
הסימפטום.
קבוצת הקריאה תעסוק במושגי יסוד בגישה הפסיכואנליטית של ז'אק לאקאן תוך התייחסות לאופנים
בהם לאקאן קרא וניתח את כתבי פרויד. הסמינר ימקם את לאקאן בתוך מגוון גישות בתוך הפסיכואנליזה
תוך דיון בנקודות הדמיון והשוני שלו מפרויד ומתיאורטיקנים אחרים והתייחסות לתרומותיו הייחודיות.
במהלך המפגשים נקרא טקסטים נבחרים, חלקם של לאקאן עצמו וחלקם של תיאורטיקנים שכתבו על
לאקאן, וננסה לקשר את הטקסט אל הקליניקה, תוך דגש על חשיבה השוואתית עם תיאורטיקנים אחרים
מתחום הפסיכואנליזה והפסיכותרפיה.

מבנה הסמינר:
במהלך השיעורים נערוך קריאה מונחית של טקסטים מתחום הפילוסופיה והפסיכואנליזה ונדון באופן בו
המושגים השונים מקבלים ביטוי בתיאוריה הלאקאניאנית. כמו כן נעלה מקרים מהקליניקה שיעזרו לבחון
ולאתגר את חומר הקריאה לנוכח המפגש הממשי עם הסימפטום. לצד נקודת המבט הלאקאנינית יוצגו
נקודות מבט אלטרנטיביות.
מועדי הסמינר:
הסמינר כולל ארבעה חלקים, בכל חלק יתקיימו עשרה מפגשים.
המפגשים יתקיימו בימי שלישי בשעות 30:18-00:17 .תאריכים מצוינים מטה.

קהל יעד:
פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם
ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים
ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה, סטודנטים לתואר שני בפילוסופיה, סטודנטים שנה ג'
לתואר ראשון בפסיכולוגיה באישור מיוחד.

סמינר קריאה - פסיכוזה בראי לאקאן
bottom of page