top of page

קוראים כאן ועכשיו - שיחות עם מחברים
בעריכת והנחיית פרופ׳ ענר גוברין וד״ר שרון זיו ביימן

שיחה עם ג׳יל סלברג וסו גרנד על ספרם החדש

Transgenerational Trauma – A Contemporary Introduction

השיחה תתקיים ביום ראשון, 14 ביולי 2024
יום ראשון, 19:30-21:15 (שעון ישראל; UTC+2)

עלות ההשתתפות: 80₪

Transgenerational Trauma – A Contemporary Introduction

השקת Transgenerational Trauma – A Contemporary Introduction

בסדרה Routledge Introductions to Contemporary Psychoanalysis מאת ג'יל סלברג וסו גרנד


"יש בכל ניצול צורך הכרחי לספר ובכך להכיר את סיפורו, ללא הפרעה מרוחות עבר שיהיה עליו להתגונן מפניהן. אדם צריך לדעת את האמת הקבורה בתוכו כדי להיות מסוגל לחיות את חייו". (דורי לאוב)


אנו נרגשים להכריז על השקת הספר פורץ הדרך "טראומה בין-דורית" מאת ג'יל סלברג וסו גרנד.

Transgenerational Trauma – A Contemporary Introduction    מתעמק בשדה המורכב והרחב של הטראומה ובהעברתה בין הדורות ושואל "כיצד הורינו נובעים מתוכנו?

הספר נפתח בהתחקות אחר ההיסטוריה של תחום זה, תוך הדגשת שורשיו במסורות תיאורטיות מגוונות. הוא מציב העברה בין-דורית בהקשר של תיאוריית ההתקשרות והגישה ההתיחסותית, ובוחן את תפקידם של קורבנות, מעוולים, עדים בתהליך הריפוי, המבוסס על אתיקה של צדק חברתי. סלברג וגרנד קוראות תיגר על תיאוריות פסיכואנליטיות קיימות, ומטילות ספק בהנחות האוניברסליות שלעתים קרובות מתעלמות ממטופלים מתרבויות שאינן מערביות.

המחברות מראות כיצד ההיסטוריה הבין-דורית וההקשר התרבותי שבו התחנכו השפיע על תפיסתן.


במהלך האירוע יידונו מספר שאלות קריטיות:

1. כיצד ההיסטוריה של תיאוריית ההתקשרות משפיעה על הבנתנו את הטראומה הבין-דורית?

2. באילו דרכים תורמים הקורבנות, המעוולים והעדים לתהליך הריפוי?

3. כיצד שילבה הפסיכואנליזה את העדות כמסגרת מושגית לתהליך הריפוי?

4. מה יכולה תיאוריית הטראומה ההתייחסותית ללמד אותנו על טראומה בין-דורית?

5. מהן ההטיות התיאורטיות בפסיכואנליזה, וכיצד הן משפיעות על חקר טראומה בין-דורית?

6. כיצד ניתן להתמודד עם המגבלות הטמונות בספרות המקצועית כאשר בוחנים מטופלים ותרבויות לא-מערביים ולא לבנים?

7. כיצד דיאלוג עם אחרים השונים מאיתנו יכולים לעזור לקדם אותנו לעבר צדק חברתי?


באירוע נתייחס גם למלחמה המתמשכת שהחלה ב-7 באוקטובר, שבה ניצולים רבים חווים טראומה עמוקה. הקונפליקט הנוכחי מדגיש את הרלוונטיות של טראומה בין-דורית, שכן פצעי ההווה ימשיכו להשפיע על חוויות ומערכות יחסים בעתיד. הדיון בשאלה כיצד טראומה מועברת הלאה והחשיבות של הבנת ההיסטוריה שלנו ושל אחרים היא חיונית לטיפוח חוסן ותקווה בזמנים מאתגרים אלה.


על המחברות:

ג'יל סלברג היא חברת סגל בתוכנית הפוסט-דוקטורט של אוניברסיטת ניו יורק

בפסיכואנליזה. היא העורכת של Psychoanalytic Credos:

Professional Journeys of Psychoanalysts (2022) and Good Enough

Endings (2010).


סו גרנד היא חברת סגל בתוכנית הפוסט-דוקטורט של אוניברסיטת ניו יורק בפסיכואנליזה. היא מחברת הספר The Hero in the Mirror:

From Fear to Fortitude (2009) andThe Reproduction of Evil (2002).

Decentering Relational Theory: A Comparative Critique and

De-Idealizing Relational Theory: A Critique From Within (both 2018).

Wounds of History: Repair and Resilience

in the Trans-Generational Transmission of Trauma (2017) and

Transgenerational Trauma and the Other: Dialogues across History

and Difference (2017), both won the Gradiva award in 2018.

bottom of page