top of page

קורסי הבחירה יילמדו בהתאם למפורט ברשימת הקורסים של מכון מפרשים המתפרסמת ומתעדכנת מדי שנה. הרישום לקורסי הבחירה מותנה בפתיחתם, בקיומו של מקום בקורס בעת הרישום ובתיאום עם רכזת התכנית.

במסגרת שלוש השנים בתכנית נדרשת השתתפות בקורסי בחירה בהיקף של 78 שעות אקדמיות (כשלושה קורסים).


תלמידי התכנית מוזמנים להנות מקורסי בחירה נוספים עד להיקף של 160 שעות אקדמיות ללא עלות נוספת, ומעבר לכך ניתן להשתתף בקורסי בחירה נוספים בעלות מוזלת.

תלמידי התכנית יוכלו לבחור ללמוד קורסי בחירה החל מהסמסטר הראשון ללימודים.

קורסי הבחירה של התכנית מתקיימים במהלך השנה האקדמית, לתלמידים בתכנית תהיה אפשרות להרכיב באופן גמיש ואינדיבידואלי את תכנית קורסי הבחירה בהם יבחרו להשתתף.


לצפייה בפירוט הקורסים העומדים לרשות תלמידי התכנית ביחידות ההוראה השונות לחצו כאן
לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לטל ברק רכזת התכנית :

ogen@mta.ac.il | ‪+972 52‑782-9926‬

bottom of page