top of page

טרנסג'נדריוּת בחדר הטיפולים ומחוצה לו

גלי שיין-טל ודפנה גרינר

ימי שישי, בין השעות 08:30-12:45 בתאריכים: 24.3.23, 31.3.23, 14.4.23, 21.4.23, 28.4.23, 5.5.23, 12.5.23.

מועד פתיחת הקורס: 24.03.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
טרנסג'נדריוּת בחדר הטיפולים ומחוצה לו


קורס זה יספק למידה מעמיקה ויסודית של הגישות והמודלים השונים לטיפול והתמודדות עם זהות על הרצף הטרנסי בהיבטים פרטניים, משפחתיים ומערכתיים.

הקורס יציג סקירה של ההמשגות השונות והמתפתחות במעבר מפרספקטיבה של זהות מגדר במונחים של דיכוטומיה, המייצרים פתולוגיה, לעבר התייחסות למגדר במונחים הקשורים לריבוי, גיוון ותנועה.


מטרות הקורס:

  • מתן מסגרת תיאורטית עדכנית ורחבה להמשגה של מגדר ומיניות.

  • הקניית ידע מעמיק על דרכי טיפול באוכלוסייה הטרנסג'נדרית בהיבט פרטני ומשפחתי, תוך היכרות עם ידע מחקרי מקיף בתחום.

  • הדגמת היישום של המודלים הטיפוליים מתוך חשיבה קלינית

  • פיתוח וקידום תפיסה אינטגרטיבית של טיפול בא.נשים טרנסג'נדרים.ות ומגווני מגדר.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2100 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו:: 1900 ₪

bottom of page