top of page

תכנית הכשרה בנושא: שחיקה
זיהוי – מניעה - התערבות
קווים מנחים ליישום תקן ISO חדש 45003

ד"ר אירן דיאמנט, פרופ שרון טוקר, פרופ שמואל מלמד, ד"ר לליב אגוזי, ד"ר דרור דולפין, ד"ר יעל בן חורין, ד"ר מאור כלפון חכמיגרי, ד"ר הילה סגל, ד"ר רז דקל, ד"ר אורית קמיר, מר איתן מאירי, ד"ר נילי גרינברג בורוכוב, גב' מתי ליבליך וגב' עדי שפירא

5 ימי שישי מקוונים בין השעות: 08:30-14:00 בין התאריכים: 15.3.24, 22.3.24, 29.3.24, 5.4.24, 12.4.24

תכנית הכשרה בנושא: שחיקה
זיהוי – מניעה - התערבות
קווים מנחים ליישום תקן ISO חדש 45003

מועד פתיחת הקורס: 15.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים

** לאור הצלחה וביקוש נרחב לשני מחזורים ראשונים של התכנית, נפתח מחזור ג'!

** קורס מוכר להשתלמות ע"י הפ"י.


תיאור הקורס:

שחיקה (burnout (מוגדרת כתשישות מנטלית, רגשית ופיסית הנגרמת ממעורבות ארוכת טווח במצבים דורשניים בעבודה. על פי סקר שפורסם לאחרונה על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות, כ- 49% מהעובדים השכירים בישראל סובלים משחיקה ברמה גבוהה עד גבוהה מאוד. לנתון זה השלכות כבדות משקל על חיי הפרט ,על תפקוד ארגוני ועל עלויות למשק.


ארגון הבריאות הבינלאומי הכיר בשחיקה כסינדרום ב-11-ICD. לעובדה זו השלכות פסיכולוגיות משמעותיות הנוגעות לחובת מעסיקים וארגונים לשמור על בריאות ובטיחות עובדיהם, כמו גם השלכות משפטיות וביטוחיות.

לאחרונה, פורסם תקן ISO בינלאומי חדש בנושא בריאות נפשית ובטיחות פסיכולוגית בעבודה. תקן זה כולל הנחיות מפורטות ליישום מדידה, מניעה והתערבות בארגון, על מנת לקדם איכות חיים נפשית של העובדים.

התקן אושר בנובמבר 2022 על ידי מכון התקנים גם כתקן ישראלי.


הקורס יתן גם דגש מיוחד לאתגרים ולצרכים המאפיינים את התקופה של המלחמה ולאחריה. תקופות משבר וחירום לאומיים מייצרות אי ודאות קיצונית, עם חשיפה לאיום קיומי, חוסר בטחון תעסוקתי וכלכלי, צורך בהסתגלות לשינויים ללא שליטה ועוד. מצב זה מעצים השפעה של גורמי סיכון פסיכוסוציאליים הקיימים במרחב התעסוקתי ומעלה מועדות לתחלואה פיזית ונפשית ולפגיעה באיכות החיים של העובד, כמו גם לפגיעה ישירה בתפקוד הארגוני. בהתבססות על מודלים מקצועיים מובילים להתערבות במערכת ובפרט במצבי משבר ופוסט-משבר, הקורס יספק גם עקרונות וכלים  לקידום בריאות נפשית בעבודה  בתקופה רגישה זו, תוך עידוד ארגונים להוות סוכני יציבות מרכזיים המובילים לצמיחה ולשגשוג.


מטרות הקורס :

  • להקנות ידע, כלים ושיטות אשר יאפשרו לפסיכולוגים פעילים בשדה לספק ייעוץ והתערבות מותאמים ליישום התקן החדש.

  • הצגת תקן ISO 45003 להתמודדות עם שחיקה ויישומיו ברמת הפרט והארגון: הגדרות, מודלים ומחקר בנושא שחיקה; היבטים פסיכולוגיים, קוגנ יטיביים ורפואיים של שחיקה; סטנדרטיזציה לדרכי מדידה ואומדן לשחיקה; מניעה והתערבות ברמת מאקרו ומיקרו בארגון ;הנגשה של טיפול בעובדים שחוקים בארגון; ייעוץ תעסוקתי תוך ארגוני לעובדים ועוד.

  • העמקת הידע בתחום השחיקה באמצעות הרצאות מקוונות, מצגות, הדרכות, המחשות, תיאורי מקרה ותהליכי התערבות.


עלות הקורס: 2,100 ₪

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page