top of page

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה

ביה"ס למדעי ההתנהגות, במכללה האקדמית תל אביב יפו

סדרת הרצאות -
טיפול קבוצתי בילדים נער והורות 
בימים של טראומה ואובדן

סדרת הרצאות וסדנאות מרוכזת במפרשים:

4 ערבי עיון מקוונים-  1.1.24, 3.1.24, 8.1.24, 10.1.24 | בשעות 20:00-22:00

ויום למידה מקוון  12.1.24 יום שישי בין השעות 9:00-13:00

המפגשים כולם ללא עלות

צוות המרצים: גב' נעמה גרינולד, גב' נורית גרשון, גב' דניה דעואל-דקל,

מר יקי האס, מר אלון וסרמן, פרופ' דני חמיאל, גב' שרית יבין-שרם,

גב' ליז יונג, פרופ' אסתר כהן, מר עופר כהן, גב' גלית כנען, גב' אפרת מעין,

גב' דנה ספקטור, פרופ' נעמה עצבה-פוריה, גב' נורית שחר, גב' יעל שטיינברג

 

בהנחיית: ד"ר שרון זיו ביימן וגב' מיכל זיו

ועדת היגוי: ד"ר אסתר במברגר, גב' נעמה גרינולד, גב' מיכל זיו,

ד"ר שרון זיו ביימן

הצורך להעמיק למידה של מודלים של טיפול קבוצתי בילדים, נוער והורות בולט בשדה המקצועי בשנים האחרונות, על רקע ריבוי צרכים ומיעוט משאבים בתחום בריאות הנפש. הטראומה הקולקטיבית שהיכתה בחברה הישראלית ב- 7.10 ומעגלי ההדף המתמשכים שלה ושל המלחמה שבעיצומה אנו מצויים הפכה את הטיפול הקבוצתי בכלל ובילדים ונוער בפרט לצו השעה. 

בטראומה קולקטיבית, ובפרט במצבי עקירה,  הפגיעה היא גם בלכידות העצמית והחברתית ובתחושת הרציפות הקהילתית. עבודה קבוצתית מציעה מרחב חיוני לשיקום תחושת הערך והשייכות והסתייעות בהתמודדות עם שאלות, מצוקות וכאבים. ילדים ובני נוער עשויים להיעזר בקבוצה לשיתוף, עיכול ושיח עם  בני הגיל. הורים וצוותים חינוכיים יכולים להסתייע בריבוי נקודות המבט בקבוצה על מנת לעכל את הסוגיות שהם מתמודדים עימן, להרחיב את המיכל עבור הילדים, ולהצמיח בתוכם עמדה הורית/חינוכית מחודשת.

על מנת לחזק את ההיכרות עם מודלים מקצועיים בתחום הקבוצות בעבודה עם מגוון אוכלוסיות של ילדים, נוער והורים בהקשר של טראומה ואובדן, אנו מציעים סדרת ערבי עיון ויום למידה מרוכז עם מובילות ומובילי דרך בתחום בישראל.

המפגשים :

קבוצות של ילדים והורים לבניית חוסן ומניעה בעת משבר

מפגש ראשון

קבוצות של ילדים והורים לבניית חוסן ומניעה בעת משבר

גב' נעמה גריונלד, פרופ׳ דני חמיאל, גב׳ נורית גרשון, גב׳ דניה דעואל-דקל

יום שני ה-1.1.2024 | 20:00-22:00 | הרצאה מקוונת

תכנית נמ"ל – "נעשה מקום למשחק" –התערבות קבוצתית עם הורים וילדים צעירים לקידום חוסן

מפגש רביעי

תכנית נמ"ל – "נעשה מקום למשחק" –התערבות קבוצתית עם הורים וילדים צעירים לקידום חוסן

פרופ' אסתר כהן, שרית יבין-שרם, ליז יונג

יום רביעי ה-10.1.24 | 20:30-22:00 | הרצאה מקוונת

המרכיב הקבוצתי במערך הטיפול הדיאלקטי התנהגותי (DBT) – 
בדרך לבניית חיים ששווה לחיות אותם.

מפגש שני

המרכיב הקבוצתי במערך הטיפול הדיאלקטי התנהגותי (DBT) –
בדרך לבניית חיים ששווה לחיות אותם.

דנה ספקטור

יום רביעי ה-3.1.24 | 20:30-22:00 | הרצאה מקוונת

לנווט קבוצות וצוותים על מים סוערים - קווים מנחים ופרקטיקות-הרצאה וסדנאות מקבילות

מפגש חמישי ומסכם

לנווט קבוצות וצוותים על מים סוערים - קווים מנחים ופרקטיקות-הרצאה וסדנאות מקבילות

יעל שטיינברג ונעמה גרינולד. מנחי הסדנאות: יקי האס, עופר כהן אפרת מעיין, ד"ר אלון וסרמן, גלית כנען

יום שישי ה-12.1.24 | 9:00-13:00 | הרצאה מקוונת

תכנית חממ"ה (חיזוק המעטפת המגנה של ההורות) לעבודה קבוצתית עם הורים בתקופת אי-וודאות ולחץ מתמשך

מפגש שלישי

תכנית חממ"ה (חיזוק המעטפת המגנה של ההורות) לעבודה קבוצתית עם הורים בתקופת אי-וודאות ולחץ מתמשך

פרופ' נעמה עצבה- פוריה

יום שני ה-8.1.24 | 20:30-22:00 | הרצאה מקוונת

bottom of page