top of page
Business Meeting

בניית פרשנות מועילה בטיפול פסיכודינמי ממוקד יחסים

ד"ר ליאת ליבוביץ

בשנים האחרונות הידע הקליני והמחקר מכוונים למציאת פרקטיקות התערבות אשר מצד אחד יהיו מבוססות על תאוריות פסיכואנליטיות, ומצד שני יביאו לתוצאות טיפוליות טובות באופן יעיל יותר ומהיר יותר. גישת CCRT  - העוסקת בעבודה עם תמת היחסים הקונפליקטואלית המרכזית, פותחה ע"י פרופ לובורסקי בשנות השמונים. הגישה חותרת לניסוח סוגייה התייחסותית מרכזית בכל טיפול, שתאפשר למקד את העבודה על דפוסים בסיסיים וקונפליקטואליים של יחסים. הגישה פותחה באופן שגם מאפשר מחקר אמפירי של מושגים מופשטים כמו העברה ודפוסי התקשרות לא מודעים. הגישה נחקרה רבות בארצות הברית ונחקרת כיום גם בארץ, וממצאים מצביעים על רמה גבוהה של יעילותה.


תוכנית היום:

חלק ראשון: הצגת גישת ה CCRT (Core Conflictual Relationship Theme) – נכיר ונתרגל את הגישה כבסיס להמשגה (פורמולציה) בטיפול פסיכודינמי קצר-מועד הממוקד בתפיסת יחסים. נלמד כיצד ניתן להשתמש בהמשגת תמה התייחסותית בסיסית כבסיס לפרשנות ולטכניקות התומכות בכוחות המטופל ומחזקות אותו.

חלק שני: מהי פרשנות מועילה? נציג בקצרה ממצאים מחקריים אודות יעילות פרשנות בטיפול הדינמי באופן כללי ופרשנות המבוססת על ה CCRT באופן ספציפי. נלמד את המסקנות ממחקר עדכני בנושא דרך דוגמאות ותרגול.

חלק שלישי: מרכזיותה של הברית הטיפולית – מהי הברית הטיפולית ומדוע נתפסת במחקר כמרכזית להשגת תוצאות טיפוליות טובות? נלמד לזהות 'שברים' בברית הטיפולית, וכיצד לעבוד איתם ולתקנם באופן שיקדם את הטיפול. נכיר את הגישה ההתייחסותית הקלאסית לזיהוי ותיקון שברים בברית, ואת התובנות שהורחבו בטיפול מבוסס CCRT. נבחן יישומים בטיפול פנים אל פנים ובטיפול מרחוק.

השיעורים במהלך יום הלמידה יכללו הצגה של התאוריה וממצאים מחקריים ויכללו גם התנסות ותרגול של המושגים והטכניקות על ידי המשתתפים.


על המרצה:

ד"ר ליאת ליבוביץ פסיכולוגית קלינית מדריכה, מטפלת בקליניקה פרטית, מרצה במגמה הקלינית במכללת רופין ופסיכולוגית קלינית אחראית על התמחות בפנימיית 'אהבה' בקרית ביאליק. עבודת הדוקטורט שלה התמקדה בטכניקות הטיפוליות בטיפול דינמי קצר מועד בדיכאון. כיום חוקרת במרכז אנה פרויד בלונדון את השפעת הטכניקות הטיפוליות על הברית הטיפולית ועל השיפור בדיכאון בטיפול פסיכודינמי אינטרנטי במתבגרים.

bottom of page