top of page

הרשמה לשנת הלימודים תשפ״ה הסתיימה
קהל יעד

פסיכולוגים מומחים ומתמחים (החל משנת ההתמחות השלישית), עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים.

נדרש ניסיון עבודה של שנתיים בפסיכותרפיה, כולל ניסיון במהלך הלימודים.


הגשת מועמדות לשנת תשפ״ה והליך הקבלה

לצורך הגשת המועמדות לתכנית עוגן יש להגיש את המסמכים הבאים:

(1)   קורות חיים מקצועיים

(2)   תעודות סיום תואר ראשון ושני

(3)   תמונת פספורט

(4)   שתי המלצות כתובות בטקסט חופשי.

יש להעלות את כלל המסמכים הנדרשים בקישור המצורף: https://forms.gle/vvdSZ2HUsKFk2y8v5


ניתן להגיש עד ל-15.04.2024

*הגשת המועמדות אינה כרוכה בתשלום

*מועמדים העומדים בתנאי הקבלה יזומנו לראיון מקוון עם סגל התכנית, תקופת הראיונות תתקיים במהלך חודש מאי 2024. (בין המועדים: 01/05/24 - 31/05/24)

*הודעת קבלה/אי קבלה תימסר מצוות התכנית באמצע חודש יוני 2024.

 

שכר לימוד

שכר הלימוד בתכנית הינו  12,500 ₪ לשנה אקדמית. 37,500 לשלוש שנים.

שכר הלימוד כולל:

-       570 שעות הוראה - 492 קורסים בלימודי הליבה, 78 שעות אקדמיות מקורסי הבחירה.

-       השתתפות ללא תשלום נוסף בקורסי בחירה נוספים עד ל-160 שעות אקדמיות, ומעבר לכך השתתפות במחיר מוזל.

-       השתתפות ללא עלות בימי העיון של מכון מפרשים, והרשמה מוזלת לכנסים שנתיים.

-       שימוש בספריית המכללה.

-       אתרי קורסים דיגיטליים.

-       שכר הלימוד אינו כולל הדרכה אישית כמפורט לעיל.


שכר הלימוד ישולם לכל אחת מהשנים האקדמיות מדי תחילת שנה, באמצעות כרטיס אשראי בפריסה עד ל-12 תשלומים.

דמי רישום בסך 800 ש"ח ישולמו ע"י המתקבלים לתכנית לאחר שאישרו את השתתפותם לצורך שמירת מקום. סכום זה מהווה חלק משכר הלימוד, ולא יוחזר במקרה של ביטול.

 


לפרטים נוספים, כתבו לנו!

ogen@mta.ac.il

נוהל ביטול והפסקת לימודים- עוגן שנת לימודים תשפ"ד:

כל הודעה על הפסקת לימודים וביטול הרשמה יש להעביר בכתב לצוות התכנית, בדואר אלקטרוני ogen@mta.ac.il

לא תתקבלנה הודעות ביטול טלפוניות.

להלן פירוט דמי הביטול שייגבו למשתתף המבטל הרשמתו:


-  עד ה- 20/09/23 (כולל) יחויב ב- 10% משכר הלימוד השנתי .

-  בין התאריכים ה- 21/09/23 עד ה- 20/10/23 (כולל) יחויב ב- 25% משכר הלימוד השנתי.

-  בין התאריכים ה- 21/10/23 עד ה- 31/12/23 (כולל) יחויב ב- 60% משכר הלימוד השנתי.

-  החל מ- 01/01/24 יחויב במלוא שכר הלימוד השנתי.

*לא תתקבל כל פניה על החזר שכ"ל בגין אי השתתפות בשיעורים.

 

הוראות מיוחדות ותנאים כלליים:

1.     התכנית אינה חלק מתכנית הלימודים לתואר, היא נערכת במסגרת לימודי תעודה ועל כן אינה מאפשרת צבירת נקודות לתואר.

2.     פתיחת התכנית מותנית במספר משתתפים מינימלי.

3.     אם האקדמית לא תפתח את התכנית, יוחזר שכר הלימוד במלואו.

4.     באם האקדמית לא תפתח מכל סיבה שהיא את התכנית, לא יהיו הנרשמים זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול התכנית על ידי האקדמית,ובחתימתו מטה מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית בעניין זה.


לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לטל ברק רכזת התכנית :

ogen@mta.ac.il | ‪+972 52‑782-9926‬

bottom of page