top of page

מסלול לפסיכותרפיה במבוגרים

תכנית הליבה | מסלול מבוגרים

מנהלת התכנית: ד"ר ליהי חמל-בלסון


שנה א'


יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה - ד"ר שרון זיו ביימן וד"ר הדר ברנט פרידלר

בקורס נסקור את ההיסטוריה של התחום ואת התפתחותה של התנועה לקידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה, יעסוק בלמידה מעמיקה של מודלים שונים של אינטגרציה ושל היישומים הקליניים שלהם, יבחן את הממצאים והאתגרים המחקריים בתחום ויזמין את משתתפי הקורס לרפלקציה על המשמעויות של החומר הנלמד לעבודתם הטיפולית. הקורס מהווה שער כניסה לעולם האינטגרציה של הפסיכותרפיה.


הגישה הפסיכודינמית, מיפוי זרמים ומודלים בראייה היסטורית - גב' נעמה גרינולד

קורס יסוד בתכנית אשר יעסוק בסקירה היסטורית של התפתחות זרמים בתוך הגישה הפסיכודינמית תוך עמידה על רעיונותיהם המרכזיים, מושגי היסוד שלהם ותפיסתם על תהליכים טיפוליים. תיאוריית הדחף, פסיכולוגיית האגו, זרם יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי, הפסיכואנליזה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית ילמדו וימופו על ציר זמן התפתחותי תוך דיון השוואתי מעמיק, מיפוי שישמש כבסיס לדיון בקשר הטיפולי הן כמצע לשינוי והן כמרחב של שינוי מנקודות המבט של הזרמים השונים בפסיכואנליזה.


יישומים אינטגרטיביים של הטיפול הקונגטיבי התנהגותי- ד"ר ליהי חמל בלסון וד"ר אלה אורן

קורס משותף לשני המסלולים, הקורס יעסוק בשימוש במודלים וכלים קוגניטיביים והתנהגותיים מתוך עמדה אינטגרטיבית. בחלקו הראשון של הקורס ילמדו לעומק מושגי יסוד וטכניקות מרכזיות בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי. תובהר ההבחנה בין חשיבה ועבודה טיפולית ברוח הגל הראשון והשני ב-CBT לעומת הגל השלישי. בהמשכו של הקורס, יודגם ויוסבר כיצד ניתן לעשות שימוש בכלים קוגניטיביים והתנהגותיים באמצעות מודלים שונים של אינטגרציה בפסיכותרפיה. וכן, יוצג ויודגם מודל עבודה ספציפי, המבוסס על יצירת שפה טיפולית משותפת המשלבת בין גישה פסיכודינמית התייחסותית לבין גישה קוגניטיבית-התנהגותית ברוח הגל השלישי ב-CBT. הקורס משלב הרצאות אורח של קלינאים מומחים מהשורה הראשונה אשר המטפלים ב-CBT מעמדה אינטגרטיבית ברוח הגל הראשון, השני והשלישי, במבוגרים ובילדים ונוער.


טיפול מבוסס מנטליזציה MBT - גב' נעמה גרינולד

מנטליזציה היא היכולת לתת משמעות ולפרש את ההתנהגות של עצמי ושל אחרים, באופן מפורש או מובלע, במונחים של מצבים פנימיים ותהליכים נפשיים. הקורס יציג בפני המשתתפים את תיאוריית המנטליזציה שהינה בעשור האחרון אחת מהתיאוריות הפסיכודינמיות העכשוויות המרכזיות. ראש מפתחיה הוא פרופ' פיטר פונגי, פסיכואנליטיקאי העומד בראש מרכז אנה פרויד בלונדון. לתאוריה היבט אינטגרטיבי בהיותה בעלת זיקה לתאוריות התפתחותיות, נוירופסיכולוגיות וקוגניטיביות ומגובה מחקרית, וכן מציעה מגוון רחב של יישומים.התאוריה מלכתחילה פותחה עבור טיפול בהפרעות אישיות קשות בעיקר בורדרליין (BPD),אך במהלך השנים טיפול מבוסס מנטליזציה (MBT) הורחב למגוון רחב ביותר של מצבים בהם קיימת תקיעות בתהליך הטיפולי והיא רלוונטית למגוון הפרעות, אוכלוסיות ומסגרות טיפוליות (פרטני, קבוצתי, מערכתי). בקורס נלמד על הבסיס ההתפתחותי של מנטליזציה, נכיר מושגים בסיסיים בתאוריה, ונציג את עקרונות עבודה הייחודיים לה במסגרות (settings) התערבות שונות. בחלקו השני של הקורס יתקיימו סימולציות של המשתתפים ותרגול טכניקות מנטליסטיות מגוונות.

הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה א' ב'

קבוצת הדרכה שנתית, הקבוצה מבוססת על הצגות מקרה של חברי וחברות הקבוצה ושמה דגש על התבוננות וחשיבה אינטגרטיבית, זיהוי גישות טיפול שונות, טכניקות טיפוליות, העמקה והמשגה בין תאוריה ופרקטיקה על מנת להעשיר חשיבה ותנועה בהתאם לצרכי המטופל. ההדרכה הקבוצתית מאפשרת חשיפה לעבודת הסטודנטים האחרים, מקדמת דיון מתוך ריבוי פרספקטיבות תאורטיות של העבודה הקלינית וחשיפה למקרים מתוך קשת רבה של הקשרים, אוכלוסיות ודרכי טיפול.


שנה ב'


השימוש במוקד טיפולי ובזמן בראי טיפול קצר מועד- ד"ר שרון זיו-ביימן וד"ר יעל פרי הרצ'וביץ

הקורס יציע מבט על מיקוד בטיפול ומשך הזמן של הטיפול כרכיבים של כל תהליך טיפולי וסקירה של הרקע להתפתחותם של מודלים ממוקדם וקצרי מועד בפסיכותרפיה. נדון בהבדל בין התערבות במשבר לטיפול ממוקד וקצר מועד. נתמקד במודלים טיפוליים ממוקדים וקצרי מועד מגישות שונות תוך היכרות מפורטת עם המיומנויות הטיפוליות הרלוונטיות. בליבת הקורס נעסוק בשימוש בזמן כמשאב ובמודלים של טיפול קצר מועד מתוך עמדה אינטגרטיבית. החומר הנלמד יודגם ויומחש באמצעות דיון במקרים טיפוליים.


עקרונות הגישה ההתייחסותית – ד"ר רון נסים וד"ר אסתר במברגר

הקורס יציע היכרות מקיפה עם הרקע להתהוותה של הגישה ההתייחסותית ופרספקטיבה עשירה על תהליך התפתחותה. הוא יעניק ללומדים ידע נרחב ומאורגן על עקרונות הגישה, התיאורטיקנים המובילים אותה והנושאים המרכזיים בהם היא עוסקת, תוך התמקדות במודלים של אינטרסובייקטיביות, ובאיפיון של מטרות, ממדים, תהליכים וכלים של התהליך הטיפולי בראייה התייחסותית. ננסה להבין לעומק מושגים המצויים בליבתה של הגישה, ביניהם: פרשנות כהבניה הדדית, הפלטפורמה החסרה, הדיאלקטיקה של תקווה ופחד, אנאקטמנט, השלישי ההתייחסותי, פורמליזציה של חוויות ומנטליזציה, דיאלקטיקה בין ספונטניות לבין ריטואלים ובין עבודה פרשנית לבין עבודה אקספרסיבית בתהליך הטיפולי , חשיפה עצמית של המטפל ועוד.


פסיכופתולוגיה מעמדה אינטגרטיבית- ד"ר אלומה רייס וד"ר יעל פרי הרצ'וביץ

בקורס זה נבחן מודלים שונים לאבחון פסיכופתולוגיה ונראה את השימוש אותו אנחנו יכולים לעשות במודלים הללו כקלינאים. בכך, ננסה לייצר גשר בין הפתולוגיה לקליניקה ונחקור את הנושא מתוך נקודת מבט פרגמטית. לצורך כך, נבחן מודלים שונים לאבחון ונתרגל אותם עם מטופלים שונים.


הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה ג' ד'

קבוצת הדרכה שנתית, הקבוצה מבוססת על הצגות מקרה של חברי וחברות הקבוצה ומטרה לייצר מרחב בטוח ומאפשר עבור המשתמשים כך שיספק להם אפשרויות להתייעץ על מקרים טיפוליים, לגבש את זהותם המקצועית ולצמוח מתוך עמדה אינטגרטיבית.


בחירה מתוך 2:

 

הנרטיב כמנוע שינוי אינטגרטיבי- ד"ר רון נסים

במהלך שלושת העשורים האחרונים, המושג "נרטיב" כבש לו מקום מרכזי במדעי החברה וההתנהגות, בהיסטוריה, אנתרופולוגיה, ובאומנויות. בתחום הפסיכותרפיה מתרבים הניסיונות לשלבו בדיונים מקצועיים, תיאורטיים, מתודולוגיים, פרקטיים, מחקריים וקליניים. מטרת הקורס להציג את המושג "נרטיב", לבחון את השתמעויותיו התיאורטיות והמעשיות, כמו גם את יכולתו לגשר בין גישות שונות בפסיכותרפיה. הגישה הנרטיבית לטיפול (Narrative Therapy) יוצאת מתוך עמדה מכבדת ונטולת שיפוטיות, המתייחסת לאנשים הפונים לטיפול כמומחים לחייהם. היא מחזקת את מקומו של האדם כבעל מיומנויות, כישורים, אמונות, ערכים, ושאיפות - ורואה בהם כלים לשינוי, תוך כתיבה מחודשת של סיפור החיים.

במהלך הקורס יושם דגש על הבסיסים הפילוסופיים והתיאורטיים של הגישה, וכן יוצגו מספר טכניקות טיפוליות ('מפות') מרכזיות: החצנת הבעיה, יוצאי דופן, הרחבת הסיפור המועדף, שיחות היזכרות, וטקסי הגדרה. הלמידה תשלב הרצאה, דיונים והצגות מקרה, תוך בחינת הרלוונטיות של הגישה לפרקטיקה של פסיכותרפיה אינטגרטיבית עם יחידים, זוגות, משפחות וקבוצות המתמודדים עם קשת רחבה של בעיות.

 

 

עבודה חווייתית ממוקדת רגש מעמדה אינטגרטיבית- ד"ר הדר ברנט פרידלר

היום קיימת הסכמה נרחבת בספרות המחקרית והקלינית לגבי מרכזיותו של הרגש בכל פעולה של חשיבה, הערכה והתנהגות אנושית. כמו כן, קיימת תמיכה אמפירית לתפקיד המרכזי שרגש וויסות רגשי משחקים ברווחה הנפשית של הפרט, ולערך הטרנספורמטיבי של עבודה ממוקדת רגש בתהליך הטיפולי.  

הקורס יתמקד באופן בו ניתן לשלב עבודה חווייתית ממוקדת רגש בטיפול. לצורך זה נעבור מסע משותף להכרות מעמיקה עם העולם הרגשי, תיאורטית וחווייתית ונלמד על רגשות וויסות רגשי מפרספקטיבה התקשרותית. על בסיס ידע זה, בשילוב מודלים של אינטגרציה, נבנה יחד פורמולציה ממוקדת רגש שניתן לשלבה אינטגרטיבית בתוך טפולים קיימים,  ונתרגל התערבויות ממוקדת רגש ממגוון מודלים (EDT, EFT). נחווה יחד כיצד ניתן להניע תהליך שינוי שיאפשר למטופלות לנוע מעמדה נוקשה והגנתית, הנובעת מחסימה רגשית, לעמדה גמישה וחומלת מתוך ויסות המאפשרת ראייה מורכבת ורב ממדית הן של העצמי והן של האחרים המשמעותיים בחייהן, באופן שיניע שינוי במרחב התוך אישי והבין אישי של המטופלות ולהקלה בסימפטומים.

מטרת הקורס להקנות למשתתפות את היכולת לשלב עבודה חוויתית ממוקדת רגש באופן אינטגרטיבי בעבודתם הקלינית היום יומית. הלימוד יעשה באמצעות שילוב של למידה תיאורטית, קלינית וחוויתית המאורגנת סביב טכניקה ממוקדת של עבודה חוויתית על חסימה רגשית אצל מטופלות.שנה ג'


מפת דרכים לאינטגרציה- ד"ר רון נסים, ד"ר רות מסר קויצקי וגב' גלי שיין טל

הקורס מהווה מסגרת מסכמת לתכנים והמודלים השונים שנלמדו לאורך שלוש שנות התכנית תוך דגש על התמקמות ועיבוד אישי לדרך המסוימת והייחודית לעשות אינטגרציה בטיפול. הקורס יכלול את ארבעת הגישות המרכזיות לאינטגרציה בפסיכותרפיה וסקירה של רעיונות/התערבויות טיפוליות עיקריות שנלמדו בקורסים השונים והאופן בו הם משתלבים בתפיסת העולם האינטגרטיבית לטיפול. במהלכו ננסה לחשוב על המטופל הספציפי והטיפול המסוים המתווים את הגישה הטיפולית וההתערבויות הטיפוליות הספציפית, או לחילופין את המעבר ו/או האינטגרציה לגישות אחרות. בתוך כך נדון בשילוב של טיפול תרופתי ופסיכותרפיה וכן במעבר בין הטיפול האישי, הזוגי והמשפחתי בראיה אינטגרטיבית.


הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה ה' ו'

קבוצת ההדרכה מהווה מרחב שנועד לאפשר למידה, התנסות והפנמה של אינטגרציה בין הידע התיאורטי וההתנסות הקלינית סביב מוקד של אינטגרציה בפסיכותרפיה. בשנה השלישית המוקד של קבוצת ההדרכה יהיה העמקת וביסוס החיבור של הידע שנרכש לאורך כל שנות הלמידה לתוך הזהות האישית-מקצועית והסגנון הטיפולי של המטפל. בתוך כך, הקורס ילווה את הסטודנטים בכתיבת מקרה הסיום, שנועדה לעודד ולקדם גיבוש של הידע והכלים שנרכשו במהלך הלימודים בתכנית.


בחירה מתוך 2- עבודה טיפולית עם טראומה:


פסיכותרפיה במצבי טראומה ודיסוציאציה- ד"ר רון נסים

הקורס מספק מסגרת תיאורטית וקלינית התייחסותית להמשגה של מהות החוויה הטראומתית וההתארגנות הנפשית בעקבותיה. במהלכו יילמד ידע לגבי תהליכי הדיסוציאציה של הנפש בעקבות טראומה, והבנת השלכות ארוכות טווח של טראומת ילדות, כפיית החזרה, תהליכי דיסוציאציה והזדהות עם התוקפן. כמו כן, הקורס יקנה מיומנויות בסיסיות לטיפול בנפגעי טראומה בילדות מהגישה ההתייחסותית: עיבוד טראומה, התמודדות עם מצבים דיסוציאטיביים בטיפול והיחלצות משחזורים בקשר הטיפולי.


מבט אינטגרטיבי על טראומה- גישות מבוססות התקשרות, רגש וחוויה לטיפול בטראומה – גב' מיכל זיו

בקורס נלמד על הבנת הטראומה והטיפול בה דרך נקודות מבט שונות הכוללות בין השאר ממצאים עדכניים במחקר מדעי המוח, נוירוביולוגיה של רגשות, תאוריית ההתקשרות ומחקרי התקשרות מודרניים, התאוריה הפולי-ואגאלית, השפעת הטראומה על הגוף וחשיבות העבודה עם הגוף בטיפול בטראומה, השפעת חוויות שליליות על התפתחות הנפש והמוח ותאוריות המתמקדות בעבודה רגשית וחוויתית כמפה טיפולית. בקורס יושם דגש על שילוב ההבנה התאורטית והמושגים הנלמדים להקשרים קליניים. הקורס ישלב הרצאות, הדגמות, תרגילים חוויתיים ודיון בדוגמאות טיפוליות של המשתתפים.


בחירה מתוך 3:


התבוננות אינטגרטיבית על סוגיות בינאישיות בבגרות- ד"ר אלומה רייס

בקורס נעסוק בתחנות שונות במסע שלנו כא.נשים ובמסע של מטופלינו בגילאי הבגרות – יציאה מבית ההורים, זוגיות, הורות כללית והורות מיוחדת (כגון יחידנית, פוסט גירושין), גיל המעבר, אל מול הורים מזדקנים. בכל תחנה בזמן נכיר ידע מחקרי וקליני, נלמד המשגה מגישות תיאורטיות שונות (פסיכודינמי וגל 3, טיפול זוגי ומשפחתי, גישור) וכן דרכי התערבות טיפולית נגזרות מהמשגה אינטגרטיבית זו. שער הכניסה לתחנות המסע של האדם הבוגר יהיה הזווית הבין אישית. נחשוב דרך פרספקטיבה טיפולית ממוקדת קשר. בבסיסה, הוויה טיפולית שהינה רגישה ליחסים בין אישיים, מכוונת תקשורת קונסטרוקטיבית ומקדמת ניהול מיטבי של מחלוקות בין אישיות במציאות החיים. לאורך הקורס ננוע בין העולם התוך אישי לעולם הבין אישי, בין ראייה פרטנית לראייה מערכתית, בין תובנות בעולם הפנימי לפעולה במציאות, בין האוניברסלי לפרטיקולרי, בין המחקרי לקליני, ולבסוף - בין האדם הבוגר המטפל ובין האדם הבוגר המטופל. הקורס פונה למי מאיתנו שרוצה להכיר עוד את עצמו, וכן מבקש ללמוד על אתגרי הבגרות כדי ללוות נכון יותר את מטופליו הבוגרים, במסגרת טיפולית פרטנית, משפחתית ואחרת.


גישת ACT וגישות טיפול התנהגותיות בנות זמננו- מר ליאור בירן

הקליניקה המבוססת על חשיבה התנהגותית עוברת התפתחות ושינוי בעשורים האחרונים, כחלק מהתעצמות והתפתחות גישות הגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. מחשיבה על התנהגות כתוצר של למידה על ידי חיזוק ועונש, סיבה ותוצאה, אנחנו עוברים למודלים מורכבים יותר, עשירים יותר, הרואים התנהגות כחלק מדפוס עשיר, וניתוח התנהגות כעבודה מתמשכת, קונטקסטואלית, הלוקחת בחשבון את העולם החיצוני, העולם הפנימי וההיסטוריה בתוכה התפתח האדם. בקורס זה, נלמד על טיפול בגישה התנהגותית בעיקר דרך נקודת המבט שלACT  וגישות המשיקות להFAP, PBBT) ) גישות שכולן שמות במרכז את ניתוח ההתנהגות המתרחשת בתוך הקשר והשינוי ההתנהגותי המושג משינוי ההקשר. הקורס יערב חלקים דידקטיים, צפיה בהדגמות טיפול, ועבודה עם מקרים של הסטודנטיות בקורס.


תנועה בין טיפול פרטני לזוגי משפחתי- גב' גלי שיין טל

כמטפלים אנחנו מיומנים בעבודה פרטנית מפרספקטיבות תיאורטיות שונות, המתמקדת בסוגיות תוך אישיות של האדם. התערבויות שנעשות בתוך הטיפול הפרטני יוצרות שינוי בנפשו של אדם ובאופן אוטומטי משליכות על מערכות היחסים הקרובות ביותר בחייו. בהתאמה, לעיתים, קונסטלציות מערכתיות בהן מצוי האדם, מקשות על יכולתו לייצר שינוי בתוכו, שכן שינוי שכזה מהווה איום על מערכות היחסים הקרובות לו ביותר. בקורס זה נרחיב את ההתבוננות התוך אישית לבין-אישית ונחשוב על ההשפעות ההדדיות בין תהליכים תוך אישיים לבין המערכת המשפחתית והזוגית בה האדם חי. במסגרת הקורס נכיר רעיונות מערכתיים העומדים בבסיס החשיבה הטיפולית, נלמד מושגים מרכזיים ושיטות התערבות, המרחיבות את נקודת המבט ממנה אנו יוצאים. מטרת הקורס הינה לספק עמדה טיפולית מערכתית שתאפשר למטפל לעשות התערבויות פרטניות המחזיקות את ההקשר הזוגי והמשפחתי שבו האדם חי. בקורס ילמדו רעיונות ומושגים מעולמות הטיפול המשפחתי והזוגי בהם ניתן לעשות שימוש גם בטיפול פרטני.


בחירה מבין 2:


הברית הטיפולית- "כיצד אנו יושבים בחדר?"- מר ליאור בירן

מושג הברית הטיפולית עבר גלגולים רבים בעשורים האחרונים, והפך להיות ממד מרכזי יותר ויותר באופן בו אנחנו תופסות טיפול ואת מה שעובד בו. קורס זה שואף לייצר הבנה של מושג הברית הטיפולית, האופן בו הוא מייצג חשיבה טיפולית אינטגרטיבית (הגורמים המשותפים) ואת הדרך בה ניתן לרתום את הברית לטובת קידום השינוי אליו אנחנו שואפות בטיפול. לצורך כך, נלמד מודלים שונים העוסקים בברית הטיפולית, נדון בקרעים בברית ואיחויים, נצפה בדוגמאות טיפול יחד ונלמד מהן, נדון בפרידה וסיום טיפול ונחקור יחד את דפוסי הקשר המתעוררים בטיפול והאופן בו אנחנו עובדים איתם. לצורך כך, נחקור גם את הדפוסים שלנו כבני אדם וכמטפלים ונראה כיצד דפוסים אלה שלנו מופיעים גם הם בקשרים הטיפוליים שאנו יוצרים. קורס זה ברובו בנוי כסדנה קלינית, נדון יחד בדוגמאות של הסטודנטיות מתוך טיפול וננסה לבחון אותן מתוך הפריזמה של הברית הטיפולית.

 

פוקוסינג - הקשבה בנוכחות למטפל האינטגרטיבי- ד"ר רות מסר קויצקי

הפוקוסינג (התמקדות) פותח בשנות ה-70 של המאה הקודמת על ידי הפילוסוף-פסיכולוג האמריקאי יוג'ין ג'נדלין בהשראת קבוצת קולגות, ביניהם קרל רוג'רס, מאבות הגישה ההומניסטית. טכניקת הפוקוסינג היא תוצאה של התבוננות אמפירית ופילוסופית, בניסיון "לתפוס" את הדרך החמקמקה של היווצרות שינוי הקורה בטיפול נפשי מוצלח. בבסיס טכניקה זו, המבקשת למקסם את גורם השינוי הזה שג'נדלין בודד, נמצאת הקשבה עמוקה לחוויית המטופל, עם שימת לב מיוחדת לתחושות שבדרך כלל נחוות גופנית. הקשבה ממוקדת של מטופל לחוויות אלה שלו בנוכחות ספציפית של המטפל, יוצרת בסיס לשינוי דרמתי ברגשות, במחשבות ובחוויה כולה. השימוש באלמנט התחושה המורגשת בטכניקת הפוקוסינג משייך אותה לקבוצת 'טכניקות גוף-נפש'.

זהו קורס פרקטי-מעשי שבמהלכו המשתתפים יכירו תיאורטית ויתרגלו מעשית טכניקה טיפולית המשכללת, מדייקת, ומעמיקה את כלי העבודה המרכזי בעבודה הטיפולית - ההקשבה. מטפלים המשתמשים בשיטת הקשבה והתערבות מיוחדת זו, חווים לעיתים קרובות הפתעות מרשימות ומרגשות ב"צמתי תקיעות" בטיפול, וזו הסיבה שכדאי להכירה מקרוב.


סוגיות אתיות בפסיכותרפיה- ד"ר דפנה פלטי

הקורס יעסוק באתיקה המקצועית של טיפול פסיכותרפויטי, יציג את מרכזיותה וחיוניותה של חשיבה אתית מקצועית בעבודת המטפלים בפסיכותרפיה, יציע הכרות עם חוקים רלבנטיים לעבודה הטיפולית ואת ההבדלים בין כללי חוק לבין כללי אתיקה.ויאפשר רכישה ושכלול מיומנות בזיהוי, הגדרה, ניתוח וקבלת הכרעה בדילמות אתיות בטיפול.זאת תוך התנסות בדיונים מקצועיים – אתיים ופיתוח מודעות לצורך החיוני בקיומם. הקורס מורכב מארבע סדנאות אשר נלמדות במהלך הקיץ.

לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לטל ברק רכזת התכנית :

ogen@mta.ac.il | ‪+972 52‑782-9926‬

bottom of page