top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

כלים בסכמה תרפיה וטראומה

גב' שלי נתן

5 ימי שישי, בין השעות ,09:00-12:15 בתאריכים: ,26.07.24 ,09.08.24 ,13.09.24 ,20.09.24 .27.09.24

5 ימי שישי | החל מה-26.07.2024 | קורס מקוון

הקורס מיועד למטפלים.ות עם נסיון בעבודה עם אוכלוסיית יישובי העוטף אשר מתמודדים עם אירועים טראומטיים אקוטיים ומתמשכים אשר פגעו במרקם החיים של קהילות שלמות. במהלך הקורס תינתן הזדמנות להכרות עם הגישה והכלים הטיפוליים בסכמה תרפיה , להעשרת הידע והטיפול בטראומה בדגש על יישום הגישה עם ילדים ומתבגרים ועם הוריהם במצבי טראומה. סכמה -תרפיה - היא גישת פסיכותרפיה אינטגרטיבית ומבוססת -מחקר ,השייכת לגל השלישי של הפסיכותרפיה הקוגניטיבית. פותחה על ידי הפסיכולוג האמריקני ג'פרי יאנג. (2003 .,al et Young), משלבת היבטים קוגניטיביים -התנהגותיים מתוך ה- CBT, הבנות שמקורן במחקרים ממדעי המוח, המשגות מעמיקות מאסכולות יחסי האובייקט וההתקשרות, והתערבויות חווייתיות. המודל ההתפתחותי של הגישה, מציע כי חסך במילוי צרכים בסיסיים יוצר מצב טראומה התפתחותית המתבטאת ביצירה של אמונות לא מודעות לא מסתגלות, הידועות בשם סכמות לא מסתגלות מוקדמות (EMS). אלו ינווטו את ההתנהלות של האדם לאורך חיו ויגרמו לקשיים וחסכים מתמשכים אשר יפגעו בתפקוד וברווחה הנפשית. למרות שטיפול בסכמה לא תוכנן עבור הפרעת דחק פוסט-טראומטית )PTSD), ישנן ראיות לגבי היעילות של טיפול סכמה על PTSD. al et Cockram.( 2010 ), Moosaviassl (2014) Moosavi and,al et Naderi .( 2015 ). ה- EMS הועלה כתיאוריית טראומה מתאימה למדידת ההשפעות של חוויות טראומטיות . 


מודל הטיפול הסכמה יכול להוות תוספת משמעותית לפסיכותרפיה ממוקדת טראומה. הסיבה לכך היא שהיא השתמשה בשורה של טכניקות אינטגרטיביות וחווייתיות כדי לפתור את ההשפעות הלא מודעות של חוויות טראומטיות בעבר. בנוסף, המושגים הייחודיים של סכמות לא מסתגלות מוקדמות (EMS) ומצבי סכימה (מודים של העצמי) מספקות הסבר חדש להבנת השפעות טראומה, וחוויות טראומטיות על מבנה האישיות.


מטרות הקורס: בקורס ניתן בסיס תיאורטי ויישומי לגיבוש גישה טיפולית יעילה להערכה, וטיפול במצבי טראומה שונים על ידי: 

  • הכרות עם היסודות תיאורטיים של המודל ההתפתחותי בסכמה תרפיה- צרכים, מודים סכמות 

  • למידה של תהליך המשגה /הערכה קלינית בסכמה תרפיה 

  • התאמת המשגה בסכמה למצבי טראומה אקוטית, ולמצבי טראומה כרונית

  • חשיפה להתערבויות ועמדות טיפוליות בסכמה תרפיה 

  • יישום התערבויות מונחות סכמה תרפיה במצבי טראומה שונים

bottom of page