top of page

ד"ר ליאת ליבוביץ'

טיפול דינמי קצר מועד המודל התמכתי-פרשני
(מבוסס קונפליקט הקשר המרכזי – CCRT)

מועד פתיחת ההשתלמות: 02.04.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

12 ימי רביעי בין השעות 19:30-21:00 בתאריכים : ,02.04.25 ,09.04.25 ,23.04.25 ,25.06.25 ,18.06.25 ,11.06.25 ,04.06.25 ,28.05.25 ,21.05.25 ,14.05.25 ,07.05.25, 02.07.25

< לקבלת סילבוס והרשמה

תיאור הקורס:

  • כיצד לגרום לטיפול הדינמי להיות ממוקד יותר, קצר יותר (כשצריך) ואפקטיבי יותר?

  • איך להשתמש באופן יעיל וממוקד בפרשנות?

  • כיצד לחזק את המטופל ולהעצים אותו בזמן קצר יחסית?

הקורס מציג את מרכיבי הטיפול התמיכתי –פרשני (SE (שהוא טיפול דינמי קצר מועד , המבוסס על המשגה של הקונפליקט המרכזי בקשרים הבינאישיים של המטופל )CCRT). גישה טיפולית זו היא אחת הבודדות שהוכחו במחקר בארה"ב ובישראל כטיפול דינמי יעיל בטיפול בדיכאון.


הקורס יתמקד בשלוש מודולות טיפוליות שהוכחו כיעילות: הברית הטיפולית - בנייתה, ביסוסה ותיקון שברים בברית; המודולה התמיכתית - שמטרתה ביסוס הטיפול, וחיזוק העצמי וכוחות האגו של המטופל, והמודולה הפרשנית - שמטרתה להגיע להמשגה דינמית ממוקדת ולשימוש יעיל בה בטיפול. בנוסף ללמידה ולהכרות עם מרכיבי השיטה, הקורס יכלול גם תרגול ויישום של המודולות השונות בטי פול ובהדרכה, תוך שימוש בהדגמות וידאו ובדוגמאות קליניות מהספרות וממקרים שיביאו המשתתפים .


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

< לקבלת סילבוס והרשמה
bottom of page