top of page

תומר הרן

להיפרד מ'עצמי': על ריקות וטרנספורמציות בתפיסת העצמי

מועד פתיחת הקורס: 02.05.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

4 מפגשים מקוונים בימי שישי בין השעות ,09:00-13:00 בתאריכים: ,02.05.25 ,09.05.25 .06.06.25 ,30.05.25 ,23.05.25

הפסיכולוגיה הבודהיסטית מתארת שלושה מאפיינים בסיסיים של הקיום שלנו. הראשון הוא ארעיות, שמתאר את ההשתנות הבלתי פוסקת ששולטת בכול; השני הוא סבל/אי-נחת, שמציע כי בבסיס החוויה האנושית קיים חוסר סיפוק אינהרנטי, הנובע מעצם היותנו בעלי גוף שסופו לחלות, להזדקן ולמות, ונפש שעליה להיפרד מכל מה שיקר עבורה. המאפיין השלישי נקרא העדר עצמיות ומתייחס למושג הריקות, והוא אחד ההיבטים המורכבים והחידתיים ביותר בפסיכולוגיה הבודהיסטית.


לפי מאפיין זה, כל התופעות בעולם הינן ריקות מטבען, כלומר נעדרות קיום עצמאי ונפרד. קל להבין זאת, למשל, אם נשים לב לכך שכל גל שעולה מן הים נראה לנו כתופעה עצמאית וייחודית, אך למעשה התודעה שלנו היא שבוראת אותו כ'גל', כאשר כל ה'גלים' הינם למעשה חלק מהאוקיינוס.

האתגר הגדול יותר הוא ללמוד לראות גם את עצמנו כריקים. לפי הפסיכולוגיה הבודהיסטית, גם בנו אין שום גרעין פנימי של מהות עצמאית ונפרדת, ומה שאנו מכנים 'עצמי' הוא למעשה "מעין אשליה אופטית של התודעה שלנו", כפי שאמר פעם אלברט איינשטיין. תחת תפיסה זו, הראייה הבודהיסטית מציעה כי אנו חלק מתנועה אחת בלתי פוסקת של התהוות גומלין, שדבר אינו נפרד ממנה. היכולת להכיר בריקות זו עשויה לשנות את האופן בו אנו פוגשים את עצמנו, ומכאן גם את האופן בו אנו פוגשים מטופלות.ים, ואת האופן בו הם.ן פוגשים.ות את עצמן.ם. הבנה זו מולידה הגדרה מחודשת לבריאות נפשית, וממנה נגזרות דרכי טיפול ודרכי היות מסקרנות ומיטיבות.


בקורס :

✓ נלמד יחד את התיאוריה סביב מושג הריקות מעיניה של הפסיכולוגיה הבודהיסטית .

✓ נציע מקבילות מערביות למושג זה הלקוחות מעולמות הפסיכותרפיה המודרנית ונעמוד על הדמיון והשוני ביניהם.

✓ נתנסה במגוון תרגילים חווייתיים שמטרתם לאפשר טרנספורמציות בתפיסת העצמי שלנו

bottom of page