top of page

מיכל זיו

טיפול בהורות – מסע למורכבות גישה אינטגרטיבית לעבודה טיפולית עם הורים

מועד פתיחת הקורס: 03.01.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

5 ימי שישי בין השעות ,08:30-14:00 בתאריכים: ,03.01.25 ,10.01.25 ,17.01.25 ,24.01.25 .31.01.25

תיאור הקורס:

הורות מהווה את אחד התפקידים המורכבים והרגישים ביותר ברמה הפסיכולוגית בחברה המערבית בת זמננו. עבודה טיפולית עם הורים על גווניה ומערכיה השונים - כליווי לטיפול בילדים, כטיפול עצמאי בהורות )טיפול בילד באמצעות ההורים) או כמרכיב בטיפול של מטופלים בוגרים העסוקים בהורותם - מהווה אתגר ייחודי, שכן היא נעשית עם ההורים אך המושאים שלה הם הילדים והצרכים ההתפתחותיים שלהם, ההורים וצרכיהם, והיחסים. זאת ועוד, לעיתים קרובות העבודה הטיפולית בהורות נעשית עם צמד הורים שלהם צרכים ועמדות שונים, ובכך מהווה אתגר נוסף המצריך טכניקות וכלים ייחודיים, בהשוואה לטיפול פרטני.


בקורס זה נעסוק בהיכרות עם סוגיות קליניות מרכזיות בתחום העבודה הטיפולית עם הורים בראייה אינטגרטיבית. בקורס נבחן כיצד הסתכלות רב ממדית זו, תורמת לגיבוש עמדה טיפולית ולבניית ברית טיפולית עם ההורים לצורך קידום מטרות טיפוליות הקשורות ליחסים עם הילד ולתפקודו. נעסוק בהבנה של מורכבות התפקיד ההורי, נשוחח על האתגר שעיסוק בהורות ובזוג ההורים מציב בפני המטפלים, ונדון בחשיבות בניית ארגז כלים מגוון ומפת דרכים להתקדמות הטיפול במטרה להיטיב את הקשר הורה-ילד ולשפר את יכולות הויסות ההוריות לטובת קידום ההסתגלות והתפקוד של הילד ושיפור ה-BEING WELL של ההורים והילד.


הקורס יסייע בפיתוח חשיבה ועשייה קלינית של המטפל בהורים, באמצעות היכרות עם עקרונות טיפוליים ומודלים אינטגרטיביים שונים לעבודה עם הורים ולטיפול בילדים באמצעות הוריהם.

בקורס יוצגו מגוון גישות תיאורטיות למיפוי צרכי ההורים לשם גיבוש מטרות טיפוליות רלוונטיות ויושם דגש על תרגום המושגים התיאורטיים הנלמדים להקשרים קליניים ולהתערבויות טיפוליות מעשיות. במהלך הקורס ישולבו הצגות מקרה ודוגמאות קליניות, התנסות ותירגול חוויתי בהמשגת מקרים ודרכי התערבות וכן הפניות לחומר קריאה מומלץ בעברית ובאנגלית.


הנושאים בהם יעסוק הקורס:

 • רציונאל להתערבויות טיפוליות עם הורים

 • עקרונות מנחים בטיפול אינטגרטיבי בהורות

 • אתגרי הברית הטיפולית עם ההורים

 • מורכבות התפקיד ההורי ומורכבות המפגש מטפל/ת -הורים.

 • התקשרות והורות.

 • מערכת ה giving care

 • התערבויות מבוססות התקשרות בטיפול בהורות

 • רמות מודעות הורית – המשגה תאורטית

 • עקרונות התערבות על פי רמות מודעות הורית

 • הצטרפות ואיתגור – מפת דרכים בטיפול בהורות

 • מנטאליזציה והורות

 • מהי מנטליזציה/רפלקטיביות הורית?

 • קידום המנטליזציה ההורית כמטרת בעבודה טיפולית עם הורים

 • התערבויות טיפוליות מבוססות מנטאליזציה בטיפול בהורות

 • השפעת הויסות של ההורה על יכולתו להשתמש במערכת ה caregiving ביעילות.

 • חלון העוררות האופטימאלי

 • אתגרים וחסמים לויסות מיטיב בין הורים וילדים

 • התערבויות טיפוליות מקדמות במצבי עוררות יתר או תת עוררות בהורות.

 • הסובייקטיביו ת ההורית. נקודת מבט אינטרסובייקטיבי ת על טיפול בהורות.

 • רוחות רפאים ומלאכים.

 • השפעת טראומה על המוח ההורי.

עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2420 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2220 ₪bottom of page