top of page

שירלי רונן שחר

יסודות הACT מנקודת מבט אינטגרטיבית

מועד פתיחת הקורס: 31.10.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

6 ימי חמישי בין השעות 09:00-13:15 בתאריכים : ,31.10.24 ,7.11.24 ,14.11.24 ,21.11.24 ,28.11.24 .5.12.24

תיאור הקורס:

ACT הינה אחת מן הגישות המרכזיות בגל השלישי של הCBT. היא נשענת על תפיסת עולם והנחות

פילוסופיות ייחודיות, אשר במובנים רבים שונות מן התפיסות המקובלות בעולם הקליני המסורתי.

הקורס מיועד להוות שער לעולם זה ולהניח את היסודות להמשך העמקה ולימוד.


מטרות הקורס:

להעניק ידע בסיסי בנוגע למקורות התיאורטיים והפילוסופים של גישת הקבלה והמחויבות:

• קונטקסטואליזם פונקציונלי, שהיא הגישה הפילוסופית העומדת בבסיס המודל.

• השפה והשפעתה על החוויה האנושית.

היכרות עם ששת התהליכים הבסיסיים במודל הטיפולי עצמו, המשפיעים על מידת הגמישות

הפסיכולוגית של האדם:

• קבלה אל מול הימנעות חווייתית.

• הפרדה קוגניטיבית לעומת הדבקה קוגניטיבית.

• חיבור לרגע הנוכחי לעומת עיסוק מוגזם בעתיד ובעבר.

• העצמי כתהליך וכהקשר לעומת העצמי כתוכן.

• חיבור לכיווני חיים מוערכים לעומת חוסר בכיוונים שכאלה.

• פעולה המחויבת לערכינו לעומת חוסר בפעולה שכזו.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע 1760 ש"ח

מתמחים , סטודנטים , ובוגרים של האקדמית תל אביב יפו: 1560 ש"ח

bottom of page