top of page

מחקר ראשי: 
הטופוגרפיה של ההתערבויות הטיפוליות

המחקר על יחסי הגומלין בין השפעתן של מיומנויות טיפוליות ספציפיות ("הטכניקה הפעילה") לבין  השפעת משתני הקשר הטיפולי ("הגורמים הלא-ספציפיים") על תוצאות הטיפול מהווה את אחד מנושאי הליבה בהם עוסקים מחקרי תהליך בפסיכותרפיה. לאחר מגמה בולטת בעשורים האחרונים להתמקד בחקר ה"גורמים הלא-ספציפיים", שנמצאו כמנבאים מובילים של הצלחת הטיפול, עולה כיום צורך להעמיק את המחקר על יעילות השימוש במיומנויות שונות ועל האופן בו משתני אישיות של המטופל, מאפיינים תרבותיים, מאפייני המצוקה וגורמים נוספים ממתנים את מערך הקשרים שבין המיומנויות הטיפוליות לבין תוצאות הטיפול.

 

צוות המחקר של המכון בוחן את ההשפעה של תמהיל המיומנויות של המטפל בשלבי  הטיפול השונים על הצלחת הפגישה הטיפולית והטיפול בכללו, תוך בחינת השערה כי איזון בין מיומנויות תומכות לבין מיומנויות מעמתות יתרום להצלחת הטיפול, במיוחד בשלב הליבה של הטיפול.

 

צוות המחקר עוסק בסיווג פגישות טיפוליות באמצעות מערכת ה-Helping Skills System אשר פותחה ע"י Clara Hill –מערכת לסיווג מיומנויות המטפל בפסיכותרפיה, המסווגת באופן בלעדי וכוללני כל מיומנות של המטפל לאחת מבין 12 קטגוריות. כיום תחת המטריה של פרויקט מרכזי זה ישנם מספר פרויקטים מחקריים במסגרתם אנו עוסקים בתמלול, סיווג וניתוח של: 

  1. פגישות 3,7,10 במאגר המחקר כמייצגות את השלב הראשון, שלב ביניים ושלב הסיום של הטיפול. 

  2. טיפולים מלאים בעלי תוצאה מוצלחת ולא מוצלחת (Good/Poor outcome)

  3. פגישות 1 

  4. פגישות 12

תחומי המחקר נוספים

חשיפה עצמית של המטפל

המחקר שלנו בנוגע לחשיפה עצמית של המטפל בטיפול מתבסס על בסיס הנתונים של המכון ועוסק בהשוואה בין השפעותיהן של חשיפה עצמית מיידית ולא מיידית של המטפל לבין ההשפעה של הימנעות המטפל מחשיפה עצמית, תוך התייחסות למשתני המטופל.
להמשך קריאה>>

גורמים המשפיעים על הקשר

בין השיפור הסימפטומטי

לבין החוויה הסובייקטיבית של שיפור במצוקה

ניתן לחלק את המדדים המשמשים להערכת תוצאות הטיפול למדדים של שיפור סימפטומטי אל מול מדדים המתייחסים לחוויית המטופל את המידה בה הטיפול סייע לו.
להמשך קריאה>>

הקשר בין סנכרון מטפל-מטופל
ותוצאות הטיפול

אחד המוקדים העיקריים המרכזים את המאמצים המחקריים הנוכחיים בחקר הפסיכותרפיה  הוא הבנת הגורמים המנבאים את הצלחת הטיפול. איכות הברית הטיפולית והקשר הטיפולי הם מן המנבאים המשמעותיים ביותר עבור תוצאות הטיפול.
להמשך קריאה>>
bottom of page