top of page
Marble Surface

טיפול ילד-הורה לילדים על הספקטרום האוטיסטי

גב' אילת הס, גב' יסמין רון סגל, גב' קרן פז, גב' אורית דרדיק

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

ימי שני, בין השעות 15:00-18:15

מעורבות ההורים בטיפול באוטיזם נמצאה במחקר כאחד מהגורמים המנבאים יעילות טיפולית בקידום הילד. התבססות של התקשרות בטוחה ביחסי ילד-הורה מוכר כגורם חוסן התפתחותי ונפשי עבור ילדים.

ההשפעות ההדדיות בין קשיי התקשורת של הילד עם האוטיזם ומערכת היחסים ההתקשרותית עם הוריו, הינה מורכבת ורבת פנים. האתגרים המצויים בהורות לילד עם אוטיזם הינם רבים והילדים זקוקים למכווננות המותאמת לפרופיל ההתפתחותי שלהם. למרות האתגרים הרבים בתקשורת עם ילד עם אוטיזם, להורים רבים יש ידע אימפליציטי המאפשר להם להיות רגישים ותגובתיים לילדם. עם זאת, חוויה הורית מציפה ומעמיסה ודרישות מציאות מרובות, מקשים לעיתים קרובות על ההורה לחוש בטחון בהתכווננות לילדו והוא זקוק לתמיכה. כמו כן, הפרופיל המורכב של הילד, רמת המותאמות בין הפרופיל של הילד למאפיינים ההוריים, ונסיבות חיים נוספות המשפיעות על ההורות עשויות להוסיף קשיים יחודיים לדיאדה של יחסי הילד וההורה. בקורס זה נחזק את יכולתם של מטפלים לקיים התערבויות התומכות באינטראקציה ילד-הורה ומחזקות גורמי חוסן בהתפתחות הרגשית של מערכת היחסים הדיאדי: ויסות הדדי, התקשרות, משחקיות ומנטליזציה.

הקורס יעסוק בהבנה מורכבת של ההשפעה ההדדית בין התקשרות כבסיס רגשי ליחסי ילד הורה, והתפתחות תקשורתית כבסיס רגשי חברתי ליחסים בכלל. נדון כיצד הבנה זו משפיעה על הפורמולציה של טיפול ילד-הורה באוטיזם, וכיצד טיפול זה משיק עם התערבויות נוספות בשדה הטיפול הדיאדי. נתייחס באופן מעמיק לברית עם ההורה כתשתית הכרחית למנגנון השינוי, וכיצד החזקת המיטיבות של ההורה והחוויה שלו במהלך הטיפול נעשים על ידי המטפל. ננתח לעומק מודל של שערי כניסה והתמקמות המטפל בהתערבויות התומכות בויסות, התקשרות ומשחקיות. ונלמד כיצד ניתן לתמוך במנטליזציה ההורית תוך כדי אינטרקציה בין הילד וההורה ובהדרכת הורים בעזרת צפייה משותפת בוידאו.


הקורס מיועד לפסיכולוגים, עו"ס, מטפלים בהבעה ויצירה ופסיכיאטרים העובדים עם ילדים עם אוטיזם בגילאי 0-7 והוריהם (נדרש ותק מקצועי של מינימום שנתיים). משתתפי הקורס יתבקשו לקיים שני טיפולי ילד-הורה באוטיזם, אשר יוצגו בקבוצות ההדרכה באמצעות צילומי וידאו של הטיפול.


רכזת אקדמית: גב' קרן פז

צוות היגוי ובניית תכני הקורס: נעה גינוסר ז"ל, גב' אורית דרדיק, גב' אילת הס, גב' קרן פז

סגל ההוראה וההדרכה: גב' אילת הס, גב' יסמין רון סגל, גב' קרן פז, גב' אורית דרדיק (מרצה אורחת).


שיטת ההוראה: הקורס ישלב הרצאות פרונטאליות הכוללות מצגות ודיונים בכיתה, תרגילים חוויתיים, המחשות של התערבויות בוידאו והדרכה בקבוצות קטנות. בהתאם להנחיות משרד הבריאות יתאפשר המעבר להוראה מקוונת.


היקף הקורס: 16 ימי שני, אחת לשבועיים במכללה האקדמית ת"א יפו. תאריכים: 9.11.20, 23.11.20, 7.12.20, 21.12.20, 4.1.21, 18.1.21, 1.2.21, 15.2,21, 1.3.21, 15.3.21, 12.4.21, 26.4.21, 10.5.21, 24.5.21, 7.6.21, 21.6.21.


כל מפגש בהיקף 4 שעות אקדמיות (64 שעות סך הכל) וכולל הרצאה במליאה והדרכה קלינית בקבוצות קטנות, מבנה יום הלימודים הוא:

15:00-16:30 – הרצאה במליאה

16:45-18:15 – הדרכה בקבוצה קטנה

  • במהלך הקורס יקבלו המשתתפים גישה חופשית למקורות הספרייה של המכללה.

  • בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה, ובלבד שעמדו בתנאי הקורס.


פרקטיקום קליני וקבוצות הדרכה:

במסגרת הקורס ידרש כל משתתף לקיים שתי התערבויות טיפול ילד-הורה לילדים מאובחנים על הספקטרום האוטיסטי בגילאי 0-7. התערבויות אלו יצולמו בוידאו, ויובאו לדיון במסגרת הדרכה קבוצתית (עד 10 משתתפים בקבוצה).


עלות הקורס:

אנשי מקצוע 2500 ₪

מתמחים: 2300 ₪

בוגרי המכללה האקדמית: 2100 ₪

עובדי אלו"ט: 1800 ₪



מספר המקומות מוגבל עד 30 משתתפים בלבד.


תוכנית הלימודים:

מפגש 1, 9.11.20: התקשרות -   בסיס להבנת יחסי ילד הורה - ההורה כסוכן שינוי בטיפול באוטיזם

מפגש 2, 23.11.20: בניית   הברית הטיפולית והחוזה עם ההורה כתשתית לטיפול

מפגש 3, 7.12.20: התערבויות   אינטראקטיביות באוטיזם בשדה הטיפול הדיאדי - דומה ושונה

מפגש 4, 21.12.20: שימוש   בוידאו כחלק מהחוזה הטיפולי ומנגנון השינוי

מפגש 5, 4.1.21: שערי כניסה להתערבות

מפגש 6, 18.1.21: ויסות   וויסות הדדי- גורם סיכון באוטיזם - התערבויות לקידום ויסות הדדי בקשר

מפגש 7, 1.2.21: התקשרות   כגורם חוסן-התערבויות מקדמות התקשרות בטוחה

מפגש 8, 15.2.21: הדרכות כפולות

מפגש 9, 1.3.21: החזקת החוויה ההורית בטיפול   ילד-הורה

מפגש 10, 15.3.21: התערבויות מקדמות משחקיות

מפגש 11, 12.4.21: שיקולים בהתמקמות המטפל בהתערבויות   הקליניות

מפד 12, 26.4.21: מבט התפתחותי על התערבות לפיתוח   מנטליזציה של הילד

מפגש 13, 10.5.21: התערבויות מבוססות מנטליזציה בטיפול   ילד-הורה

מפגש 14, 24.5.21: שימוש בוידאו ככלי לפיתוח הרפלקציה   ההורית

מפגש 15, 7.6.21: הדרכות כפולות

מפגש 16, 21.6.21: סיכום: טיפול ילד הורה בתוכנית   ההתערבות כוללנית באוטיזם + מבט רפלקטיבי על חווית המטפל וחלוקת תעודות.

סרטונים רלונטיים
bottom of page