top of page

הקורס ומטרותיו:
הקורס יציע היכרות מקיפה עם הרקע להתהוותה של הגישה ההתייחסותית ופרספקטיבה
עשירה על תהליך התפתחותה. הוא יעניק ללומדים ידע נרחב ומאורגן על עקרונות הגישה,
התיאורטיקנים המובילים אותה והנושאים המרכזיים בהם היא עוסקת, תוך התמקדות במודלים
של אינטרסובייקטיביות, ובאיפיון של מטרות, ממדים, תהליכים וכלים של התהליך הטיפולי
בראייה התייחסותית. ננסה להבין לעומק מושגים המצויים בליבתה של הגישה, ביניהם:
פרשנות כהבניה הדדית, הפלטפורמה החסרה, הדיאלקטיקה של תקווה ופחד, אנאקטמנט,
השלישי ההתייחסותי, פורמליזציה של חוויות ומנטליזציה, דיאלקטיקה בין ספונטניות לבין
ריטואלים ובין עבודה פרשנית לבין עבודה אקספרסיבית בתהליך הטיפולי , חשיפה עצמית של
המטפל ועוד.

עקרונות הגישה ההתייחסותית
bottom of page