top of page

מנחים


דורון וינשטוק - פסיכולוג קליני שותף מנהל ב"קבוצת שיח מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", צוות הדרכה מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים.

 

 

ד"ר שרון זיו ביימן - פסיכולוגית קליניתֿ, חברת סגל באקדמית תל אביב יפו, מנהלת מכון מפרשים לחקר הפסיכותרפיה, מנהלת שותפה מייסדת ב"קבוצת שיח - מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", מנהלת מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים, חברת בורד של האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, ממייסדי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, פרקטיקה פרטית במבוגרים וזוגות.

bottom of page