top of page
תכנית הכנס נשות ואנשי המקצוע השונים במחוזותינו אשר התחברו לגישה הACT-ית ולמדע ההתנהגותי הק

סדנה מס׳ 9

מודל FACT - טיפול קבלה ומחויבות ממוקד

עמי ויזל

בסדנה נבקש להכיר, להבין ולהתנסות במודל הממוקד לטיפול אקטי. המודל מבקש לתת מענה במצבים שונים ומגוונים

בסדנה נבקש להכיר, להבין ולהתנסות במודל הממוקד לטיפול אקטי. המודל מבקש לתת מענה במצבים שונים ומגוונים בהם נדמה כי סיוע בטיפול קצר טווח מתאים יותר או מתבקש יותר. נפגוש את ההמשגה הבסיסית להסכלות ממוקדת. ונדון במאפיינים הדומים והשונים מהמודל הרחב.


נתהה אחר הצורך והאפשרות בטיפול ממוקד ובאתגרים והקשיים שעבודה זו עשויה לעורר בנו כמטפלים.

נלמד את מתווה הטיפול ואת החלק המתמקד בהיכרות ובירור. ונכיר את ההצעה הFACT-ית לניהול חלק זה באופן יעיל ומקדם. וכן נלמד ונעמיק בחלק הנוגע להמשגה, התערבות והזמנה לפעולה. חלק זה מהווה את ליבו של הטיפול הממוקד.


מתוך הבנתו של החלק המעשי נשאף להרגיש כיצד ישנה אפשרות לצמיחה והתפתחות בתוך מספר מצומצם של מפגשים ולעיתים אף במפגש אחד, כפי שמציעים הוגי המודל. נשאף גם לתרגל באופן חוויתי את ההסתכלות וההתערבות שמציע לנו המודל, כדי לחוש באופן מעשי את הטיפול הממוקד.


למי מיועדת הסדנה:
בעלי/ות ידע בסיסי - למשל בוגרי/ות סדנה או קורס בסיס

עמי ויזל - פסיכולוג קליני מומחה, לאורך השנים האחרונות גישת קבלה ומחויבות מהווה פרספקטיבה מובילה עבורי במסגרות השונות בהן אני מטפל, מדריך או מלמד. חבר צוות ב- "מכון חיבורים", חבר ועד בסניף הישראלי של ה- ACBS. מלמד במסגרת מכון מפרשים ומסגרות נוספות.

bottom of page