top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

כלים להתערבות בנוער משתמש

סלבה קוברדינסקי

5 ימי שני, בין השעות 17:30-20:45, בתאריכים: 06.05.24, 13.05.24 (לא יתקיים מפגש – ערב יום הזיכרון), 20.05.24, 27.05.24, 03.06.24, 10.06.24.

5ימי שני | החל מה-06.05.2024 | קורס מקוון

תיאור ההשתלמות:
התמכרות לסוגים שונים של חומרים ופעילויות מסכנות, הינה תופעה רווחת בכל שדרות החברה בכלל,
ובקרב אוכלוסיית הנוער בפרט. למעשה, תקופת ההתבגרות הינה התקופה הפגיעה ביותר לשימוש
ולהתמכרות מבכל תקופת גיל אחרת.

בשנים האחרונות , אנו עדים למגמת עלייה מדאיגה בשימוש בחומרים פסיכואקטיביים ובהתנהגויות
ממכרות בקרב בני הנוער, בפרט בתחום הקנאביס והמסכים. מגמה מדאיגה זו דורשת מאיתנו היועצים
החינוכיים כלים וידע יישומי של דרכי התערבות המותאמים לשכבת גיל זו ולרוח התקופה.
באופן שמילים אינן יכולות לתאר, אירועי השבעה באוקטובר והחודשים שבאו אחריהם , מהווים טראומה
לאומית מתמשכת, אשר מייצרת טראומות חדשות ומעוררת טראומות מודחקות . אחת מתופעות הלוואי
של טראומה בכלל, והטראומה המתמשכת בפרט, היא התמכרות . ההתמכרות מתקשרת לעיסוק
האובססיבי והכפייתי בניסיונות עקרים לשנות את אירועי העבר ולמלא אחר הריק הקיומי שנוצר
בעקבות הטראומה.

בגיל ההתבגרות, בו בני נוער עסוקים בדרך כלל במעבר הדרגתי מילדות לבגרות ופיתוח עצמאות ם
כבוגרים , הם עלולים לפנות לשימוש בחומרים כאמצעי לביטוי ים שונים, של מרדנות , לחץ חברתי,
סקרנות ועוד. עם זאת, כאשר הטראומה מאלצת אות ם להתבגר באופן מואץ, השימוש בסמים עלול
לתפוס חלק משמעותי יותר וקבוע בחייהם ולהפוך משימוש בעייתי להתמכרות .
הקורס יעניק ללומדים ידע לגבי דפוסי שימוש בעייתיים בחומרים, , כמו לקנאביס ולמסכים שעלולים
להתפתח להתמכרות , בקרב בני הנוער, ויקנה דרכי התערבות מעשיות לטיפול באוכלוסייה זו.
המפגשים יספקו ידע, כלים וטכניקות - הן בתחום הדרכת הורים והן בתחום ההתערבות בנער על רצף
השימוש.
המפגשים יילמדו מתוך העמדה הטיפולית האינטגרטיבית המשלבת גישות וכלים מגוונים, והמותאמת
למוטיבציה, למוכנות לשינוי ולמשאבי השינוי של הנער ומשפחתו.

מטרות הקורס:
להקנות ליועצים חינוכיים העוסקים בהתערבויות בנוער על רצף השימוש ובהדרכת הוריהם כלים
וטכניקות לפיתוח דרכי התערבות, המשלבים את הידע הקיים של המטפלים וידע חדש ומצטבר בנושא
התמכרות בני הנוער בצל הטראומה.

בסיום הקורס יוכלו המשתתפים:
• לזהות ולאבחן שימוש לרעה והתמכרות בקרב בני נוער.
• להכיר את התיאוריות הפסיכולוגיות ואת הצרכים והמנגנונים הנפשיים העומדים בבסיס
השימוש בקרב בני הנוער.
• להבין היטב את הסוגיות והמאפיינים הייחודיים בעבודה עם בני הנוער המשתמש בכלל
ובקנאביס ומסכים בפרט.
• להכיר את יחסי הגומלין בין טראומות והגברה של שימוש בחומרים והתמכרויות התנהגותיות
אצל מתבגרים.
• ליישם כלים וטכניקות בהדרכת הורים .
• ליישם דרכי התערבות חינוכית טיפולית בנוער על רצף השימוש.

bottom of page