top of page

גב' עדי הירש

עבודה טיפולית עם ילדים, מתבגרים והורים בגישת ACT

מועדי פתיחת הקורס: 01.11.2024 / 08.05.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

מועד ראשון: 7 ימי שישי בין השעות .9:00-12:15 בתאריכים : ,01.11.24 ,08.11.24 ,15.11.24 .13.12.24 ,6.12.24 ,29.11.24 ,22.11.24

מועד שני: 7 ימי חמישי בין השעות 09:00-12:15, בתאריכים: 08.05.25, 15.05.25, 22.05.25, 29.05.25, 05.06.25, 12.06.25, 19.06.25

תיאור הקורס:

קורס זה יעסוק בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של טיפול ACT עם ילדים, מתבגרים והורים, תוך התייחסות

לתרומה הייחודית שיש לגישה טיפולית זו עבור גילאים אלה.

תרפיית קבלה ומחויבות (ACT) הנה גישה טיפולית המשתייכת לגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי

אשר שואפת לטפח גמישות פסיכולוגית אצל המטופל כדרך להתמודד עם טווח רחב של תסמינים ולהגביר את

רווחתו הנפשית. ACT הינה גישה מבוססת ראיות ונמצאת בחזית המחקר כיום בתחום הטיפול במגוון רחב של

אבחנות בקרב ילדים ומתבגרים, הן באמצעות התערבות ישירה עם הילד והן באמצעות הוריו.


על בסיס גישה זו, פיתחה עדי הירש מודל טיפולי – "גמישות פסיכולוגית הורה-ילד", אשר מהווה מסגרת להמשגה והתערבות טיפולית תוך התייחסות לתהליכים המגבירים גמישות פסיכולוגית בשלושה מישורים: של הילד כאדם, של ההורה כאדם ושל הקשר הורה-ילד. למידת המודל מאפשרת הרחבה של ארגז הכלים הטיפולי עם ילדים והורים וכן הבנה מעמיקה של תהליכים מוטיבציוניים בקרב הורים לצורך שילובם בתהליך הטיפולי של ילדיהם, או בעבודה ממוקדת עמם.


הקורס יתבסס על מודל "משושה הגמישות" של ACT, הכולל 6 תהליכים הפועלים להגברת הגמישות הפסיכולוגית. למודל הקלאסי יתווסף היבט רב מימדי, הלוקח בחשבון את המורכבות של עבודה עם ילדים והורים .

מתוך היכרות עם מסגרת תיאורטית זו, בשילוב הקניית כלים מעשיים להתערבויות טיפוליות ישירות עם הילד או באמצעות הוריו, ילמדו משתתפי הקורס לבחור את ההתערבות המתאימה למטופליהם ולהיעזר בכלים שלמדו לצורך יישום מותאם וממוקד.


מטרות הקורס:

  • היכרות עם גישת ACT, הרקע ההיסטורי והפילוסופי של הגישה, רעיונות מרכזיים והמודל הקלאסי של 'משושה הגמישות'

  • היכרות עם המודל הרב-מימדי 'גמישות פסיכולוגית הורה-ילד' כבסיס להמשגת מקרה של טיפול בילדים, מתבגרים והורים

  • הקניית כלים פרקטיים ליישום כל אחד מששת תהליכי ACT באופן ישיר עם ילדים/ מתבגרים

  • הקניית כלים ליישום תהליכי ACT בעבודה טיפולית ממוקדת עם הורים

  • הטמעת החומר הנלמד באמצעות דוגמאות קליניות וסימולציות בקבוצות קטנות

  • התייחסות למקרים שיביאו המשתתפים לצורך המשגת מקרה על-פי המודל המוצג, בניית תכנית טיפולית והתייחסות לאתגרים העומדים בפני המטפל בגישה זו


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1980 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1780 ש"ח


bottom of page