top of page
Marble Surface

הגישה הפסיכודינמית - מיפוי זרמים ומודלים בראייה היסטורית

מרצה: ד"ר שרון זיו ביימן

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%
לקבלת מידע נוסף והרשמה

מועדים ותעריפים לשנה"ל תשפ"א יפורסמו בהקדם

תיאור הקורס:


קורס יסוד זה יעסוק בסקירה היסטורית של התפתחות זרמים בתוך הגישה הפסיכודינמית תוך עמידה על רעיונותיהם המרכזיים, מושגי היסוד שלהם ותפיסתם על תהליכים טיפוליים. הפסיכואנליזה הקלאסית, פסיכולוגיית האגו, זרם יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי, הפסיכואנליזה הבינאישית, הפסיכואנליזה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית ילמדו וימופו על ציר זמן התפתחותי תוך דיון השוואתי בהמשגות שלהם את המוטיבציה האנושית, את אופיו ומבנהו של העצמי והתפתחותו, את תפקיד הממד הבינאישי בהתפתחות, את גורמי הרווחה הנפשית והמצוקה הנפשית, את התהליך הטיפולי והרכיבים המרפאים שהוא כולל.

הגישות ימופו תוך התייחסות: למידה בה המוטיבציה המרכזית בחיי הנפש היא דחף, קשר בינאישי או דיאלקטיקה ביניהם; לתפיסת העצמי ותהליכי שינוי בעצמי בגישות פסיכודינמיות שונות;  לעקרונות ההתפתחותיים המנחים את הגישות השונות; ליחסי הגומלין בין התוך-אישי, המולד לבין הבינאישי והסביבתי; להמשגות של המודע והלא מודע ויחסי הגומלין ביניהם; להמשגות של הגנות בחיי הנפש; להגדרות של התהליך הטיפולי ותפקידו של הקשר הטיפולי בניהולו ועוד. מיפוי מעמיק זה ישמש בסיס לדיון בקשר הטיפולי הן כמצע לשינוי והן כמרחב של שינוי מנקודות המבט של הזרמים השונים בפסיכואנליזה.


מטרות הקורס:

  • פיתוח הבנה וידע של תהליכים התפתחותיים בתיאוריה הפסיכודינמית.

  • פיתוח יכולת מיפוי של תיאוריות ומודלים פסיכודינמיים לגבי התפתחות ואישיות על פני צירים של:

* דחף-קשר - סובייקטיביות- אינטר-סובייקטיביות.

* תוך אישי- בינאישי-חברתי.

* הפנמה אל מול הכרה כמנגנונים המכוננים את העצמי.

* תפיסה לינארית אל מול תפיסה דיאלקטית של ההתפתחות הנפשית והחיים הנפשיים.


  • פיתוח יכולת מיפוי של תיאוריות מודלים פסיכודינמיים לגבי פסיכותרפיה על פני צירים של:

* הטיפול כמסע פנימה אל מול הטיפול כמסע של דיאלקטיקה פנים-חוץ.

* הטיפול כחוויה מייצרת שינוי ב"כאן ועכשיו" אל מול הטיפול כפיתוח תובנה ורפלקציה.

* התמקדות בעבר –הווה-עתיד.

* הקשר הטיפול כמרחב של העברה אל מול הקשר הטיפולי כמרחב בינאישי אקטואלי.

  • פיתוח יכולת השוואתית בין גישות וזרמים על פני צירי לטובת חשיבה קלינית אינטגרטיבית תוך דיון במקרים מתוך המבט ההשוואתי.


לקבלת מידע נוסף והרשמה
סרטונים רלונטיים
bottom of page