top of page
תכנית הכנס נשות ואנשי המקצוע השונים במחוזותינו אשר התחברו לגישה הACT-ית ולמדע ההתנהגותי הק

סדנה מס׳ 13

המקום שבו ACT נגמר: לאן הולכים מכאן?

אור פרי, ליאור גילעד וליאור בירן

בשנים האחרונות, אנחנו פוגשים שוב ושוב את ה"קצוות" של ACT, מקומות בהם אנו מרגישים כי המודל הבסיסי של ACT אינו מספיק על מנת להשיג שינוי ולעבוד באופן מדויק ומכוון מספיק.

בשנים האחרונות, אנחנו פוגשים שוב ושוב את ה""קצוות"" של ACT, מקומות בהם אנו מרגישים כי המודל הבסיסי של ACT אינו מספיק על מנת להשיג שינוי ולעבוד באופן מדויק ומכוון מספיק.

מפגש זה עם גבולות, דורש מאיתנו כמטפלים להרחיב את רפרטואר ההתנהגויות והחשיבה שלנו בחדר, ולמצוא שבילים ונתיבים להמשיך בהם, ועדיין להישאר בתוך מסגרת החשיבה הביהביוריסטית.

בסדנה זו, נרצה להציג את האופן בו אנחנו חושבים ופועלים בחדר הטיפול, בתוך מסגרת חשיבה התנהגותית בת זמננו, ולבחון יחד עם המשתתפים דרכים נוספות לצעוד בהן, מעבר ל-ACT.


למי מיועדת הסדנה:
מתקדמים/ות - בעלי/ות ידע משמעותי שהגישה מהווה רכיב משמעותי בעבודתם/ן

אור פרי - פסיכולוג קליני, מדריך ומלמד אקט, מטפל בקליניקה פרטית ברעננה.

ליאור גילעד - פסיכולוגית קלינית. מטפלת, מדריכה ומלמדת ACT, FAP וגישות קונטקסטואליות ביהביוריסטיות נוספות.

ליאור בירן - פסיכולוג קליני מדריך. מטפל, לומד ומלמד גישות התנהגותיות הקשריות.

bottom of page