top of page

עבודה טיפולית אינטגרטיבית עם הורים: דיון השוואתי במודלים מרכזיים

בהשתתפות: פרופ' אסתר כהן, פרופ' חיים עומר, ד"ר דפנה דולברג, ד"ר יפעת כהן, ד"ר איתן לבוב   וד"ר טל קרתי

יום העיון יוקדש לזכרה של חברתנו נעה גינוסר ז"ל, פסיכולוגית קלינית, ממובילי הטיפול באוטיזם ובהורות בישראל

ועדת ההיגוי של יום העיון: ד"ר אסתר במברגר, ד"ר דפנה דולברג, ד"ר קרן הנץ-גמליאל, ד"ר שרון זיו ביימן

 

עבודה טיפולית עם הורים נמצאת כיום במרכז סדר היום הטיפולי בילדים ומנסה להחליף מודלים מסורתיים של טיפול בבעיות ילדים בנפרד מהוריהם. הורים אינם עוד רק מושאים להדרכה המלווה את הטיפול בילדים אלא נתפסים כסוכנים ישירים של ההתערבות הטיפולית ולקוחות שלה, וזאת כחלק מהמאמץ לשימור בריאות נפשו של הילד/ה. מגמה זו מאופיינת בחיפוש וגיבוש מודלים וגישות לעבודה טיפולית עם הורים תוך שימוש במגוון מושגים: הדרכת הורים, טיפול בהורות, עבודה טיפולית עם הורים ועוד.

מסלול ההכשרה לטיפול בילדים, נוער והורות, הפועל במסגרת "עוגן- תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה" במכון מפרשים – שם במרכז העשייה את האינטגרציה של הפסיכותרפיה ומציע לחקור, לקדם ולפתח עקרונות אינטגרטיביים לעבודה טיפולית עם הורים.

בעשורים האחרונים התפתחו והתבססו בתחום מספר מודלים מרכזיים, חלקם גובשו בארץ ואחרים בעולם הטיפולי הרחב – הסמכות ההורים, מודלים מבוססי התקשרות ומנטליזציה, אייכה, דיאלקטיקה הורית ועוד.

בהמשך לימי עיון וכנסים שקיימנו ללמידת כל אחד מהמודלים, אנו מבקשים ביום העיון הנוכחי לדון באפשרויות האינטגרציה בין המודלים הטיפוליים השונים לעבודה עם הורים ולקיים דיון אשר יבהיר ויחדד את הבסיס האידיאולוגי, התאורטי והמחקרי העומד בבסיס המודלים השונים.

לצורך כך, הזמנו את מובילי הגישות לדון ולחשוב יחד מהם האתגרים של תחום הטיפול בהורים כיום? מה משותף למודלים השונים ומה מבחין ביניהם? האם ניתן לייצר אינטגרציה ביניהם ועל בסיס אילו עקרונות? האם ניתן להצביע על חזקות ייחודיות של מודל ספציפי כמו גם התוויות נגד? האם וכיצד ניתן להטמיע מודלים אלה בשדה הטיפול הציבורי בארץ? וכיצד ניתן להנחיל מודלים אלה למטפלים בילדים ולהכשירם לעבודה טיפולית תורמת ומקדמת עם הורים?

 

תכנית היום:


08:30 התכנסות וכיבוד

09:00 ברכות: ד"ר שרון זיו ביימן – מנהלת מכון מפרשים לחקר והורת הפסיכותרפיה

09:05 לזכרה של נעה גינוסר ז"ל – פרופ' אסתר כהן

עבודה טיפולית עם הורים  - עקרונות, שאלות יסוד ואתגרים – פרופ' אסתר כהן

09:30 התקשרות, מנטליזציה ואמון אפיסטמי כעקרונות מנחים בעבודה טיפולית עם הורים – ד"ר דפנה דולברג

09:50 תפקיד העוגן: הקשר בין מודל הסמכות החדשה לבין תורת ההתקשרות - פרופ' חיים עומר

10:30 הפסקה

10:45 אייכה  - לרדת מהפסים ולאבד את הצפון: המטפורה המארגנת של אובדן דרך כמפתח להתפתחות מיטבית ולריפוי –  ד"ר טל קרתי

11:30 לראות את עצמי, לראות את ילדי- מודל ההורות הדיאלקטית – ד"ר יפעת כהן

12:15 הפסקה צהריים

12:45 דיון השוואתי בהנחיית פרופ' אסתר כהן ובהשתתפות פרופ' חיים עומר, ד"ר דפנה דולברג, ד"ר  יפעת כהן וד"ר איתן לבוב.

הדיון יתמקד באפשרויות לאינטגרציה בין המודלים, בבסיס התיאורטי והמחקרי שלהם, בדמיון ובשוני במטרות, דרכי ההתערבות ותהליכי שינוי, בחזקות ובהתוויות הנגד לשימוש, בהתאמה למגוון אוכלוסיות הורים במגוון דרגות של שיתוף פעולה ולהורים במצבים מאתגרים ועוד.

14:15 סיום

bottom of page