top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

הכשרה בנושא: לחץ, מחלות גופניות ומניעה אפשרית

פרופ׳ יורי גדרון

5 ימי שני, בין השעות 09:00-12:15, בין התאריכים: 17.06.24, 01.07.24, 08.07.24, 15.07.24

5 ימי שני | החל מה-17.06.24 | קורס מקוון

תיאור ההכשרה:
הכשרה זו תגשר בין עולם הפסיכולוגיה הרפואית, הקלינית, והפסיכולוגיה שעוסקת בלחץ. כמו כן,
ההכשרה תשלב בין הקניית ידע מדעי מבוסס-ראיות לבין תרגול החומר הנלמד, אודות אופן ההשפעה
של לחץ מלחמתי על הבריאות, לימוד החשיבות של השימוש בכלי הערכה סטנדרטיים בטיפול, כמו גם
לימוד ותרגול של ניהול מצבי לחץ ומניעת PTSD. ההכשרה שואפת ללמד גם את החשיבות של טיפול
לפי פרוטוקולים )עם גמישות מסויימת( על מנת למקסם את היעילות הטיפולית לטובת מטופלים.

מטרות/יעדי הקורס :
• למידת מודלים בסיסיים של לחץ, התמודדות ובריאות .
• למידה כיצד לבצע הערכה קצרה, הכוללת הערכת הקשר בין לחץ מלחמתי לבריאות .
• למידת מיומנויות של ניהול מצבי לחץ ומניעת התסמונת הפוסט-טראומטית.

שיטת ההוראה :
ההוראה תהיה מקוונת , מבוססת על ראיות מדעיות יחד עם תרגול רב של מיומנויות נלמדות בפגישות.

bottom of page