top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

"נעשה מקום למשחק"
עקרונות ומודלים של מניעה וטיפול בהתמודדות עם מצבי לחץ וטראומה באמצעות משחק ומשחקיות ביחסי הורה-ילד

מרצות: פרופ' אסתר כהן, שרית שרם-יבין, ליז יונג

5 ימי חמישי, בין השעות 09:00-12:15, בתאריכים: 16.05.24, 23.05.24, 30.05.24, 06.06.24, 13.06.24

5 ימי חמישי | החל מה-16.05.24 | קורס מקוון

סדנה זו תעסוק בהבנת הדרכים בהן ניתן למנוע את האפקט המסוכן של זעזועים ושברים נפשיים
בחוויות של ילדים צעירים החשופים למצבי לחץ וסיכון, ולטפל בהחלמה מהפגיעות שלה ם . דרכים אלה
מתבססות על גיוס המעורבות של המבוגרים המשמעותיים בחיי הילד ופיתוח היכולת שלהם להשתמש
במשחק ובמשחקיות.

המחקר בשנים האחרונות מראה כי אינטראקציות משחקיות משותפות של ההורה והילד הן הבסיס
עליו נבנות פונקציות רפלקטיביות אצל הילד ויכולות ויסות עצמי, כולל התמודדות עם אירועי-לחץ. נמצא
כי בצד הפוטנציאל של המשחק הספונטני לסייע לילדים בהתמודדות עם לחצים , אירועים טראומטיים
ומצבי לחץ מתמשכים עשויים לפגוע ביכולת המשחק, במיוחד המשחק הסימבולי וגמישותו, ובתרומתה
להתמודדות ולחוסן.

אירועים טראומטיים גם נוטים להקטין את הרצון והיכולת של ההורה להשתתף באינטראקציות
משחקיות עם ילדיהם, בגלל הלחץ התפקודי, או התגובות הרגשיות שלהם למצב הלחץ. כך נוצר
פרדוקס - דווקא כשילדים זקוקים ביותר למשחקיות ביחסיהם עם הוריהם, ההורים חרדים ומדוכאים
מדי מכדי להיות משחקיים.

נשתמש בהשראה של המחקר והניסיון ביישום של תכנית נמ"ל (נעשה מקום למשחק); תכנית
שנהגתה על ידי פרופ' אסתר כהן, ופותחה על ידי פרופ' רות פת -הורנצ'יק, ליז יונג וצוות המרכז
הישראלי לפסיכוטראומה; ובאינטגרציה שלה עם גישות נוספות. זאת במטרה לעזור לאנשי מקצוע
לפתח מודעות לחשיבות המשחק והמשחקיות בקשר בין ילדים -והורים, תוך הרחבת ההבנה התאורטית
של מושגים אלו השלכותיהם להתערבות במצבי לחץ וטראומה.

ננסה להציג מודלים יישומיים להתערבות מניעתית, אבחונית וטיפולית ולהתערבויות ברמה קבוצתית
ודיאדית עם הורים וילדים הגרים באזורים של לחץ הקשור למלחמה כדי לחזק את החוסן וההתמודדות
של ילדיהם.

מטרת הקורס:
מטרת הסדנה לסייע למטפלים להבין את תפקיד י המשחק והמשחקיות בהתמודדות ילדים עם מצבים
טראומטיים ולהכיר עקרונות ומודלים להתערבויות בעלות אופי של מניעה, הערכה וטיפול באמצעות
משחק לחיזוק קשר הורה -ילד. הלומדים יחשפו לרציונל, לעקרונות ולהדגמות של דרך היישום של
תכנית נמ"ל )נעשה מקם למשחק( עם קבוצות הבנויות מדיאדות של הורה וילד צעיר. הם גם יחשפו
לעקרונות מפגשי קבוצות הורים פסיכו-חינוכיות לקידום המשחקיות באינטראקציה עם ילדיהם תוך
הבנה של צרכי הילד ותקשורת סמלית איתו. בנוסף ילמדו אנשי מקצוע באמצעות קטעי וידיאו לזהות
דפוסי משחק המעידים על מצוקה פוסט-טראומטית של הילד וקשיים בקשר הורה-ילד, ולשקול עקרונות
של התאמה של טיפול במשחק המכוון למצבים אלו. יוצגו עקרונות של טיפול דיאדי הורה-ילד במשחק
המבוצע בבית בהדרכה מרחוק של מטפל )Therapy Filial ) ומודלים של טיפול במשחק פוסט-
Integrative Attachment Family Therapy ;Child Centered Play Therapy כולל טראומטי
.Theraplay

bottom of page