top of page
Business Meeting

ערב קליני: ממד התרבות במסגרת מודל היהלום לטיפול אינטגרטיבי רב-ממדי

מגיש: ד"ר שלמה אריאל

רקע


כולנו יודעים שטיפול הוא מפגש בין תרבויות,  ושעלינו לעבוד מתוך רגישות לתרבות המטופלים. אבל איך? אנחנו נדרשים בדרך כלל  לסייע לבני אדם שגדלו בתרבויות שונות. בארץ הגירה רב-תרבותית כמו ישראל אין אפשרות אחרת. רבים מהקשיים המובאים לטיפול הם בין השאר תוצר של משברי הגירה. רובנו לא הוכשרנו כאתנוגרפים וגם לא כמומחים בתרבות ספציפית. אם כך עלינו ללמוד מכל מטופל את אותם היבטים של תרבותו שהם רלוונטיים לטיפול. אבל כיצד נדע איך לכוון את עינינו ואוזנינו אל אותם היבטים רלוונטיים? המודלים הטיפוליים הקיימים, רובם ככולם, הם אתנוצנטריים ואינם כוללים מושגים ושיטות המנחים את המטפל אל המרכיבים הייחודיים של תרבות המטופלים. כדי למלא חסר זה פיתח ד"ר שלמה אריאל מודל המשלב מושגים וכלים מתחומי האנתרופולוגיה החברתית-תרבותית, הסוציולוגיה וחקר מסורות תרבותיות. המודל, המהווה חלק מאינטגרציה תיאורטית מקיפה המכונה "מודל היהלום" כולל אוצר ממוין של מושגים האמורים לסייע למטפל ללמוד את תרבות המטופלים וגם לנהל את התקשורת הטיפולית מתוך מודעות ורגישות למאפייני התרבות הספציפיים שלהם. אוצר ממוין זה יוצג ויוסבר בהרצאה.
 

בהרצאה תוצג הבחנה בין דיספונקציה תוך-תרבותית לבין דיספונקציה בין-תרבותית. הראשונה, הנפוצה בתרבויות סגורות יחסית, היא מנגנון קיברנטי לשחרור לחצים. התרבות מאפשרת לחלק מאנשיה "להשתגע" וגם מספקת את הכלים המסורתיים להחזיר אותם אל "השפיות". דיספונקציה בין- תרבותית  היא תוצר של שינוי תרבותי הנובע מהגירה, מפגש בין תרבויות, אורבניזציה, גלובליזציה וכו'. התרבות מאבדת את הפשטות שלה, כלומר את היכולת לעבד את כל הנתונים ורק את הנתונים הנדרשים לתפקוד תקין באופן סביר ועקבי. במצבים כאלה חלק מהתכניות תלויות התרבות נעשות נגועות ב"באגים" המונעים אפשרות לגייס פידבק מתקן, מחזיר איזון. הבאגים ניזונים גם מאובדן היכולת לוויסות רגשי. אלה מתבטאים בסימפטומים פסיכופתולוגיים וסוציופתולוגיים  כגון דיכאון, התמכרויות, אלימות במשפחה ועבריינות. אנו כאנשי מקצוע נדרשים לטפל רק בדיספונקציה בין-תרבותית. מטרת הטיפול היא להחזיר למטופלים את יכולת הוויסות הרגשי ולהחליש או לנקות את הבאגים. מטרה זו מושגת על ידי הפעלת טכניקות שמכניזמים  השינוי ואמצעי השינוי המונחים  ביסודן מתאימים לתרבות המטופלים , בכלל זה טכניקות מסורתיות. תפקיד המטפל הוא לתווך בין תרבות המוצא של המטופלים לבין תרבות היעד שגרמה לאבדן הפשטות. 

רעיונות אלה יודגמו על ידי מספר מקרים מן השדה. עם מה יצאו הנוכחים?

  •  הכרות עם הטקסונומיה של מושגי תרבות המאפשרים ללמוד מן המטופל את היבטי תרבותו הרלוונטיים לטיפול .

  • הבנת ההבחנה בין דיספונקציה תוך-תרבותית לדיספונקציה בין-תרבותית.

  • הבנת ההסבר לאטיולוגיה של קשיים הנובעים משינוי תרבותי  - אבדן פשטות ושמירת פשטות חלקי

  • התוודעות אל טכניקות רגישות תרבות באמצעות תיאורי מקרים.


אודות המרצה:

 

ד"ר שלמה אריאל הוא פסיכולוג קליני מדריך ומטפל משפחתי מדריך, מנהל המרכז לטיפול אינטגרטיבי והמכון הישראלי לטיפול במשחק, מחברם של ספרים ומאמרים רבים בתחומי האינטגרציה בפסיכותרפיה, הטיפול רגיש התרבות, חקר המשחק והטיפול האינטגרטיבי במשחק. ספריו העיקריים:

 

Ariel, S. 2018. Multidimensional therapy with families, children and adults: The Diamond Model. UK:  Routledge.


אריאל , שלמה .2014. משחקי דמיון של ילדים: ביקור בארץ הפלאות. הוצאת אח (תורגם מהמקור באנגלית)

Ariel, S. 1999. Culturally competent family therapy. Westport, CT: Praeger.

Ariel, S. 1992. Strategic family play therapy. Chichester, Wiley.


אריאל הכשיר ומכשיר מטפלים בתחומי מומחיותו בתכניות הכשרה מלאות, קורסים וסדנאות בישראל, ארצות שונות באירופה וארה"ב.

Website: http://www.enjoymychild.com

bottom of page