top of page
Business Meeting

סדנה דו יומית בנושא: כלים נרטיביים ואינטגרציה בפסיכותרפיה

ד"ר רון נסים

במהלך שלושת העשורים האחרונים, המושג "נרטיב" כבש לו מקום מרכזי במדעי החברה וההתנהגות, בהיסטוריה, אנתרופולוגיה, ובאומנויות. בתחום הפסיכותרפיה מתרבים הניסיונות לשלבו בדיונים מקצועיים, תיאורטיים, מתודולוגיים, פרקטיים, מחקריים וקליניים. מטרת ימי הלמידה להציג את המושג "נרטיב", לבחון את השתמעויותיו התיאורטיות והמעשיות, כמו גם את יכולתו לגשר בין גישות שונות בפסיכותרפיה.

במהלך ימי הלמידה יושם דגש על הבסיסים הפילוסופיים והתיאורטיים של הגישה הנרטיבית, וכן יוצגו מספר טכניקות טיפוליות ('מפות') מרכזיות: החצנת הבעיה, יוצאי דופן, הרחבת הסיפור המועדף, שיחות היזכרות, וטקסי הגדרה. הלמידה תשלב הרצאה, דיונים והצגות מקרה, תוך בחינת הרלוונטיות של הגישה לפרקטיקה של פסיכותרפיה אינטגרטיבית עם יחידים, משפחות וקבוצות המתמודדים עם קשת רחבה של בעיות.


bottom of page