top of page
Business Meeting

כיצד לנווט בסבך? קבלת החלטות טיפוליות כאתגר מרכזי בפסיכותרפיה מכוונת אינטגרציה

ועדת ההיגוי של הכנס: ד"ר רון נסים ( יו"ר הכנס), גב' נעמה גרינוולד, ד"ר שרון זיו ביימן, ד"ר ליהי חמל בלסון, גב' אסנת כהן-גנור, ד"ר רות מסר-קויצקי, ד"ר אלומה רייס. ​תכנון, הפקה ואדמיניסטרציה: רעות טיאר-קרמר וצוות מפרשים

פורום עושים אינטגרציה במכון מפרשים שמחים להזמינכם לכנס השנתי לקידום האינטגרציה בפסיכותרפיה לשנת 2023 בנושא:


כיצד לנווט בסבך?

קבלת החלטות טיפוליות כאתגר מרכזי  בפסיכותרפיה מכוונת אינטגרציהשיתקיים בחמישי-שישי, 16-17 במרץ 2023

בחמישי, 16.03.23 (בזום) ובשישי, 17.03.23 (בקמפוס המכללה האקדמית תל אביב יפו, חבר הלאומים 10 יפו)
מטפלים מקבלים החלטות שונות, הנוגעות לטיפול, בדרכים רבות, מודעות ושאינן מודעות.
ההחלטות נוגעות לסטינג, לתימות המרכזיות, להתערבויות, לעיתוי, ועוד. גורמים מגוונים
משפיעים על מערך קבלת ההחלטות, כגון סוג המצוקה אותה מבטא.ת המטופל.ת, מודל
טיפולי מועדף, מטרות הטיפול, עמדות וערכים של המטפל.ת, יחסי העברה, הגנות של המטופל.ת, השלב בטיפול ומשך טיפול.
עמדה טיפולית אינטגרטיבית מחדדת את אתגר קבלת ההחלטות, זאת בשל הריבוי התיאורטי והפרקטי אליו, המטפל.ת חשוף.ה: כיצד לנוע בין הגישות השונות? מהו התמהיל הרצוי בין תאוריות? האם קיימת מפה שיכולה לסייע במלאכה המורכבת של הניווט?

בכנס נעסוק בסוגיות הבאות:

  • מודלים המסייעים למטפלים לקבל החלטות טיפוליות.

  • מערך קבלת החלטות טיפוליות ושאלות ניווט מרכזיות.

  • משתנים המשפיעים על קבלת החלטות, וביניהם:
    הסימפטום/ים, הקשר הטיפולי, רגשות, תובנות על הדינמיקה הפנימית של המטופל.ת, העדפות המטופל.ת והמטפל.ת, ועוד.

  • 'רמזים' מרכזיים כבסיס להכרעות טיפוליות.

  • השפעת מחקר בפסיכותרפיה על תהליכי קבלת החלטות.

  • הצגות מקרה, באמצעותן יודגמו הסוגיות הנ"ל.

שלכם,
ועדת ההיגוי של הכנס: ד"ר רון נסים ( יו"ר הכנס), גב' נעמה גרינוולד, ד"ר שרון זיו
ביימן, ד"ר ליהי חמל בלסון, גב' אסנת כהן-גנור, ד"ר רות מסר-קויצקי, ד"ר אלומה רייס.

​תכנון, הפקה ואדמיניסטרציה: רעות טיאר-קרמר וצוות מפרשים

bottom of page