top of page
Business Meeting

יום למידה: הסובייקטיביות של המטפלת כמרחב טיפולי ממבט התייחסותי

מרצה: ד"ר שרון זיו ביימן

***מיועד לאנשי מקצוע עם ידע מוקדם אודות הגישה ההתייחסותית***

 

בחלק הראשון של יום הלמידה תסקור ד"ר שרון זיו ביימן את ההמשגות של מגוון תיאורטיקנים התייחסותיים את ההיבטים והמשמעויות של ההשתתפות הסובייקטיבית של המטפלת בתהליך הטיפולי בדגש על גורמים מקדמי שינוי טיפולי. תוך שימוש בהדמות קליניות, הסקירה תציג את רעיונותיהם של" Ferenczi, Renik, Benjamin, Aron, Bromberg, Ehrenberg  ואחרים.
 

החלק השני יעסוק בחשיפה עצמית של מטפלים בטיפול כהיבט טיפולי של ההשתתפות הסובייקטיבית של המטפלת בתהליך הטיפולי תוך: הצגת טיפולוגיות של חשיפה עצמית; הצגת עמדות של גישות תיאורטיות  שונות של חשיפה עצמית בדגש על עמדתה של הגישה התתייחסותית; הצגת ממצאים מחקריים מרכזיים; הצגת דוגמאות ומסקנות קליניות.

 

תכנית היום:

08:30  התכנסות

09:00  סקירת המשמעויות של ההשתתפות הסובייקטיביות של המטפלת במרחב הטיפולי מעמדה התייחסותית – עמדותיהם של תיאורטיקנים התייחסותיים ומבט על.

10:30  הפסקה

10:45  המשך

11:30  הפסקת צהריים

11:40  חשיפה עצמית של מטפלים בטיפול כהיבט של ההשתתפות הסובייקטיבית של המטפלת בתהליך הטיפולי – הגדרות, עמדות תיאורטיות בדגש התייחסותי, ממצאי מחקר והדגמות קליניות

14:00  סיום   

 

אודות המרצה:
ד"ר שרון זיו ביימן
- פסיכולוגית קלינית, חברת סגל בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו ומובילה את הקמת מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, מנהלת "מכון שדות" לשירותים פסיכולוגיים ומנהלת שותפה ב"קבוצת שיח – מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, מטפלת במבוגרים וזוגות. תפיסתה הטיפולית מדגישה אינטגרציה ברוח מודל הגורמים המשותפים. חוקרת את השפעותיה המגוונות של החשיפה העצמית של המטפל על מטופלים שונים בשלבי טיפול שונים ואת השפעת תמהיל המיומנויות של המטפל בשלבי הטיפול השונים על הצלחת הפגישה הטיפולית והטיפול בכללותו אצל מטופלים בעלי מאפיינים שונים.

 

מומלץ לאנשי מקצוע בעלי ידע מוקדם על הגישה ההתייחסותית.


bottom of page