top of page

גב' קרן ניסן-אילסר וד"ר שרון אלדר

אינטגרציה בפסיכותרפיה – מבוא ויישומים קליניים

מועדי פתיחת הקורס: 03.12.2024 | השתלמות פרונטלית | ההרשמה בעיצומה

5 ימי שלישי בין השעות ,09:00-12:15 בתאריכים: ,3.12.24 ,10.12.24 ,17.12.24 ,24.12.24 .31.12.24

תיאור הקורס:

עולם הטיפול של היום מאפשר לנו, המטפלים-ות, להתבונן על תהליכים טיפוליים דרך פרספקטיבות מגוונות. עוד מתחילת דרכה של הפסיכותרפיה היו קולות שקראו לאינטגרציה בין גישות על מנת לקדם תוצאות מיטביות ולאפשר את התאמת הטיפול למטופל -ת. במקביל, מחקרים לאורך השנים הראו שלגישה הטיפולית השפעה נמוכה יחסית על תוצאות הטיפול, ואילו לגורמים כגון הקשר הטיפולי והברית הטיפולית השפעה משמעותית יותר. ריבוי הגישות ונקודות המבט הטיפוליות והתפיסה הפוסט-מודרנית הגורסת שאין אמת אחת עשויים ליצור בלבול, ולכן חלקנו מרגישים-ות צורך לעצור ולהבנות את ההתבוננות שלנו באופנים חדשים. על מנת לעודד חשיבה מקצועית אינטגרטיבית קוהרנטית, מטרות הקורס הנוכחי הינן לימוד ארבעת המודלים לאינטגרציה בפסיכותרפיה, וביסוס שימוש בהם בעזרת תיאורי טיפול שיביאו המשתתפים-ות.


בנוסף, הקורס יקנה למשתתפים-ות ידע בבניית המשגת מקרה ותכנון טיפול באופן אינטגרטיבי. כמו כן, יוקדש זמן להתבוננות אישית וקבוצתית באופן שבו המשתתפים-ות משתמשים-ות באינטגרציה בעבודתם-ן הטיפולית.


מטרות הקורס :

  • לעודד חשיבה מקצועית אינטגרטיבית קוהרנטית

  • לימוד ארבעת המודלים לאינטגרציה בפסיכותרפיה

  • ביסוס השימוש במודלים אלו בעזרת תיאורי טיפול שיביאו משתתפי הקורס

  • הקניית ידע בבניית המשגת מקרה ותכנון טיפול באופן אינטגרטיבי

  • הקדשת זמן להתבוננות אישית וקבוצתית באופן שבו המשתתפים משתמשים באינטגרציה בעבודתם הטיפולית


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1630 ₪

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1430 ₪

bottom of page