top of page

נטע עמיאל

ACT כגישת טיפול וכדרך חיים - שלמתמחות ומתמחים בפסיכולוגיה

מועדי פתיחת הקורס: 31.03.2025 | השתלמות פרונטלית | ההרשמה בעיצומה

10 מפגשים בימי שני בין השעות ,17:00-18:30 בתאריכים: ,31.03.25 ,07.04.25 14.04.25 (פסח- אין שיעור), ,21.04.25 ,28.04.25 ,05.05.25 ,12.05.25 ,19.05.25 ,26.05.25 02.06.25 (שבועות – אין שיעור), ,09.06.25 .16.06.25

רקע לגישת ה ACT:

ACT היא אחת הגישות המרכזיות בגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. זו גישה טיפולית

יישומית, טרנס דיאגנוסטית ולא פרוטוקולית, המתבססת על תיאוריה התנהגותית הקשרית. בטיפול מסוג זה, המטפל.ת גוזר.ת התערבויות בחדר מתוך ההבנה התיאורטית ההתנהגותית שבבסיס הגישה, התערבויות שנועדו להרחיב את הגמישות הפסיכולוגית של האדם.

הקורס מיועד להוות שער לעולם זה ולהניח את היסודות להמשך העמקה ולימוד בתוך קבוצת מתמחות.ים בפסיכולוגיה. הקורס מציע היכרות עם מודל הACT הבסיסי המציג שישה תהליכי ליבה המקדמים יחד גמישות פסיכולוגית. זאת תוך למידה של התיאוריה והפרקטיקה של ACT כגישה התנהגותית קונטקסטואלית ובשילוב תרגולים חווייתיים.


מטרות הקורס:

  • לאפשר למשתתפות.ים צעדים ראשונים בחשיבה ובפרקטיקה הטיפולית הACTית תוך היכרות עם מודל הגמישות הפסיכולוגית של ACT וכלים התערבותיים שונים.

  • להכיר את הגישה באופן הוליסטי כגישה שהינה הרבה יותר מאוסף של טכניקות טיפוליות, אלא דרך חיים המאפשרת למטופלינו ולנו לפעול בחיינו בגמישות ולחיות חיים מלאים.

  • לאפשר למתמחות.ים הזדמנות להתבונן על חייהם.ן דרך הפרספקטיבה הACTית, זאת בייחוד תוך תקופת ההתמחות שעשויה להיות מאתגרת ומגבילה, ובכך להרחיב את דפוסי ההתמודדות שלהם.ן ולפתח חיים מלאים וגמישים יותר תוך כדי למידת הגישה הטיפולית.

  • לאפשר לאלו שהתמקדו בגישה טיפולית אחת במהלך ההתמחות , חשיפה לגישת ה ACT ובכך לענות לדרישות בחינת ההתמחות בהיכרות עם גישה טיפולית נוספת.


עלות הקורס: 1100 .₪

bottom of page