top of page

על פירוק וחיבורים - אינטגרציה בטיפול עם מתמודדים

מר איתן גפן, מר יובל קלפ, גב' עדי לביא-רוטנברג, גב' ליבי איגרא

יו"ר המושב: מר גיא אלמוג

תיאור המושב

מושב זה יציע שלוש נקודות מבט אינטגרטיביות על טיפול במתמודדים: נקודת מבט על קהילה טיפולית-שיקומית, נקודת מבטו של רכז הטיפול ונקודת המבט על תהליכי המטא-קוגניציה

הרצאות המושב

הרצאה ראשונה: קהילה טיפולית-שיקומית כסביבה התפתחותית

איתן גפן

בהרצאה אציג את מודל הקהילה הטיפולית דרך פריזמה אינטגרטיבית הממחישה את האופן שבו ניתן לראות בתיאוריות שונות כמשלימות זו את זו בתיאור צרכיו הרגשיים-התפתחותיים של האדם. בפרקטיקה של הקהילה הטיפולית, הנחת העבודה היא כי לשם טיפול בפסיכופתולוגיה מורכבת, האדם זקוק לחוות סביבה המייצרת תנאים להתפתחות רגשית תקינה. לשם כך על הסביבה, צורת ההתארגנות החברתית והנורמות שלה לשקף יסודות ממגוון המשגות תאורטיות שזורים יחד. הצגת המודל תתקיים תוך תיאור יישומו בקהילה הטיפולית של יחידת המתבגרים של מכון סאמיט, שבו נמצאים צעירים בגילאי 18-23 בתהליך טיפולי-שיקומי אינטנסיבי. בהרצאה תתואר בתמצות אינטגרציה בין גישות תאורטיות שונות, לצד התייחסות לאינטגרציה שבין אג'נדה טיפולית (עולם פנימי, יחסים) לבין אג'נדה שיקומית (מציאות, תפקוד).


הרצאה שניה: רכז הטיפול במחלקה פסיכיאטרית כמחולל אינטגרציה בין שפות טיפול ובין חלקי נפש

מר יובל קלפ

במחלקות פסיכיאטריות מקובל למנות את אחד מאנשי הצוות לרכז טיפול, אשר מחזיק עבור צוות המחלקה את הטיפול במטופל מסויים. בהרצאה אבקש לדון בתפקידו של רכז הטיפול, ככזה היוצר חיבור בין שפות טיפול מדיסיפלינות שונות בצוות הרב מקצועי, לכדי התערבויות המציעות אינטגרציה בין צרכים, יכולות וחלקי נפש של המטופל.

אבקש להראות כיצד המשגות שמציעה התיאוריה הפסיכולוגית והפסיכואנליטית מהוות בסיס איתן לתכנון התערבויות מגוונות בכל המרחבים של העבודה הטיפולית בצוות הרב מקצועי במחלקה, התערבויות הנוגעות בהקשרים של עולמו הפנימי והקונקרטי של המטופל גם יחד. אטען כי באמצעות עבודה אינטגרטיבית כזו, מתאפשר להפוך את המחלקה הפסיכיאטרית למיכל בשפתו של ביון וכך מתאפשרת גם תחילתה של אינטגרציה בין חלקים שונים בנפשו של המטופל. ההרצאה תתבסס על ויניאטות ודוגמאות מעבודתי במחלקת גברים פעילה וחשיבה תיאורטית.הרצאה שלישית: טיפול ממוקד מטא קוגניציה לסכיזופרניה - הזדמנויות לאינטגרציה בהתאם לצרכים הייחודיים של מתמודדים עם הפרעות קשות

עדי לביא-רוטנברג וליבי איגרא

מטרת ההרצאה להציג את העקרונות המרכזיים של טיפול מבוסס מטא-קוגניציה לסכיזופרניה ((MERIT; Lysaker & Klion., 2018 Metacognition, Reflection and Insight Therapy)), ולדון באפשרויות לשלב כלים מגישות נוספות בהתאם לצרכים הייחודיים, למשאלות ולרמה המטא-קוגניטיבית של המטופל. דרכי ההוראה יכללו הצגה של שני תיאורי מקרה מתוך פרויקט מחקר שנערך בקליניקה הקהילתית באוניברסיטת בר אילן.

תיאור המקרה הראשון יתמקד בקידום תפיסת זהות אימהית מורכבת ורפלקטיבית בקרב אם המתמודדת עם סכיזופרניה. תיאור המקרה השני ידגים את ההשפעה הטיפולית של הטמעת מרכיבים פסיכו-חינוכיים במסגרת טיפול מבוסס מטא-קוגניציה עבור מטופלת שבקשה ללמוד ולקבל עוד מידע לגבי האבחנה של סכיזופרניה.

לסיום נדון על סמך הממצאים בדרכים לקדם את תהליך ההחלמה האישית במסגרת פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה לאנשים המאובחנים בהפרעות קשות.


אודות המרצים


מר איתן גפן - פסיכולוג קליני, מנהל יחידת המתבגרים של מכון סאמיט. מטפל ומאבחן בקליניקה פרטית.


מר יובל קלפ - פסיכולוג קליני-מתמחה, המרכז לטיפול במוח ובנפש "מרחבים" (באר יעקב לשעבר). במקביל להתמחות עובד כפסיכולוג במרפאת רות למבקשי מקלט וחסרי מעמד (עמותת עמך-בנפשנו) ובקליניקה בגבעתיים.


גב' עדי לביא-רוטנברג - פסיכולוגית שיקומית, חוקרת טיפול מבוסס מטא קוגניציה במסגרת לימודי דוקטורט באוניברסיטת בר אילן בהנחיית פרופ' אילנית חסון-אוחיון.


גב' ליבי איגרא - פסיכולוגית קלינית, חוקרת טיפול מבוסס מטא קוגניציה במסגרת לימודי דוקטורט באוניברסיטת בר אילן בהנחיית פרופ' אילנית חסון-אוחיון.

bottom of page